Zoektijd, duiksucces en legselgewicht bi i dwergsterns tussen 1993 en 2006 1993 2006 zoektijd (s) duiksucces legselgewicht (g) Figuur 1. Schematische weergave van de verande ring in zoektijd, duiksuc ces en legselgewicht bii de dwergsterns van de Hooge Platen tussen 1993 en 2006. René Beijersbergen MMMk Jong dwergstern Chiel Jacobusse Figuur 2. Het aantal duiken van de voedselzoekende dwergstern per 100 secon den zoektijd (blauw) en het aantal succesvolle duiken in 1993 en 2006. Het iaar 1993 is als 100 geïndexeerd. René Beijersbergen ZeeuwsLandschap Zoeken, bidden en duiken In 1993 zijn door mij enkele dagen waarnemingen verricht naar het gedrag van voedselzoekende dwerg sterns. Hoe gaat dat voedsel zoeken in z'n werk? Zodra een dwergstern boven het water arriveert, gaat de snavel omlaag. De vlucht vertraagt en zwenkend zoeken ze het waterop pervlak af. Van tijd tot tijd hangen ze even stil, en als ze niets zien vliegen ze weer verder. Dit gedrag is eenvoudig te kwantificeren en in beeld te brengen. De tijd tussen twee duiken noem ik de zoektijd. Je kunt eenvoudig waarnemen of ze ook een visje vangen: dat noem ik het duiksucces. Een interessante vraag is natuurlijk of je de zoektijd en het duiksucces kunt relateren aan het legselgewicht. Hebben de succesvol jagende vogels ook grotere legsels? En zijn er ook in de loop der jaren veranderingen in de zoektijd of het duiksucces? Is het estuarium veran derd? Is de visstand veranderd? De resultaten van 1993 zijn onuit gewerkt blijven liggen. In 2006 is de exercitie herhaald. Beide jaren zijn in een aantal opzichten goed vergelijk baar. Zo ging in beide jaren de eerste leg verloren door aan weersgesteld heden gerelateerde omstandigheden en kenden beide jaren uiteindelijk toch een redelijk tot goed broedre- sultaat. Ik heb een paar resultaten van 1993 en 2006 met elkaar vergeleken (figuur 1). Zoektijd (in 1993 gemid deld 25.21 s), duiksucces (76%) en gemiddeld legselgewicht (23.94 g), waarbij de uitkomst van 1993 op 100 is geïndexeerd. Het beeld van 2006 is, dat de zoektijd als seizoensgemid delde met bijna 40% is toegenomen en dat het duiksucces met eenderde is afgenomen. Dus langer zoeken leidt, als gevolg van de definitie, tot een lagere duikfrequentie, maar bovenop de lagere duikfrequentie komt ook nog een lager aantal suc cesvolle duiken. De voedselopname zou dus op grond van de waarne mingen in 2006 lager zijn, dan in 1993. Het legselgewicht blijkt in 2006 ruim eenderde lager dan in 1993. Dit beeld bevestigt dus eigen lijk wat we voor een deel al langer vermoedden. Hoe minder er wordt gegeten, hoe minder er kan worden geïnvesteerd in het legsel. De vraag Maar hoe komt het dan, dat de dwergsterns steeds minder vis in de Westerschelde kunnen vangen? Een natuurlijke factor in het vangst succes zijn de weersomstandig heden. Een toename van wind- en stroomsnelheid leidt tot veranderin gen in het watermilieu en dat heeft een verandering van het visgedrag tot gevolg. Zandspiering heeft onder dergelijke omstandigheden de neiging zich in te graven, waarmee ze deels aan de waarneming van de sterns worden onttrokken en de haringachtigen zoeken dieper water op en verdwijnen dus ook uit het zicht. Door de golfbeweging komt er meer sediment in oplossing en door een toename van de stroom snelheid wordt er meer en grover sediment vervoerd en wordt het water troebeler. Kleine vissen zijn onder die omstandigheden dus niet goed te zien, waarmee het vangst succes afneemt. Daar bovenop komt, dat de het de sterns veel meer ener gie kost om bij hoge windsnelheden de jacht uit te oefenen. Het mes snijdt dus van twee kanten: er is minder te halen en het kost meer. Een voorbeeld. Een verloop van normaal voorjaarsweer tot storm achtig herfstweer deed zich voor in de maand mei van 2006. Ik maak opnieuw een vergelijking met 1993 en dat jaar krijgt weer de index 100. Zie figuur 2. Duikfrequentie en duiksucces van de dwergstern in 1993 en 2006 9-10 mei 1993 15-21 mei 2006 22-29 mei 2006 30 mei-6juni 6-8 juni 2006 28-30 juni 2006 4-12 juli 2006 2006 3 duikfrequentie duiksucces

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 6