wmm /aar .N -O..W ^örscVve is de onde goed te zie RCna Kuiler Wat is een Nationaal Park? Een Nationaal Park is een aaneengesloten natuurgebied van tenminste 1.000 hectare. Er zijn in Nederland 20 Nationale Parken, die in totaal 120.000 hectare beslaan, ruim 3% van Nederland. De Nationale Parken zijn de kerngebieden van het netwerk van natuur gebieden (de Ecologische Hoofdstructuur). De Oosterschelde is met zijn 37.000 hectare het grootste Nationaal Park van Nederland Nationale Parken in Nederland hebben vier doelstellingen: 8»,=™=™*^ Natuurbehoud en -ontwikkeling Lauwersmeer Natuurgerichte recreatie Voorlichting en educatie Wetenschappelijk onderzoek De Aide Feanen Nationaal Park Oosterschelde heeft, naast natuur, nog een doelstelling, namelijk (duurzame) visserij. Het is het enige park waar natuur en economie zó nauw met elkaar verbonden zijn. De mossel- en oestercultuur en de visserij is immers gebaat bij een gezond ecosysteem. Een Nationaal Park is een samenwerkings verband. In Nationaal Park Oosterschelde hebben 20 overheden en belangenorganisaties uit de natuurbescherming, visserij en recreatie samen aan afspraken gemaakt over een duur zaam beheer en gebruik van het gebied. Met de nieuwe status van Nationaal Park is er geen nieuwe regelge ving ontstaan: de reeds bestaande regelgeving (o.a. Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet, provinciale milieuverordening, gemeentelijke bepalingen) blijft van kracht. Drents-Friese Wold De Weerribben Drentsche Aa Dwingelderveld r Zuid-Kennemerland Sallandse Heuvelrug De Hoge Veluwe Utrechtse Heuvelrug t tv Oosterschelde De Loonse en Drunens De Maasduinen De Zoom-Kalmthoutse Heide De Groote Peel De Meinweg

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 18