Graafmachines aan de slag bii Hoeve van der Meulen Sinds Stichting Het Zeeuwse Landschap eigenaar is geworden van Hoeve van der Meulen bii 's-Heer Abtskerke, is er al veel veranderd. De werkzaamheden van de laatste weken ziin tot nu toe het meest ingriipend. Het erf staat flink op ziin kop. Al bii de aankoop was bekend dat op het hele erf de bodem licht tot redelijk zwaar vervuild was. Voor een toekomstige bestem ming van de boerderij is het van belang dat de grond schoon is. Dus moest er gesaneerd worden. Foto boven: Diepe ontgraving in verband met olieveront reiniging. Achter de ontgraving ziin de fun damenten van een oude wagenschuur zichtbaar. Foto Nanda van den Berg Foto Nanda van den Bergt Deze foto is genomen bii de mestvaalt voor d schuur, die vol puin en grond lag. Deze is leeg gehaald. Grond en puin werden gescheiden en afgevoerd. De mestvaa is nu weer in oorspronk liike staat hersteld. oude wagenschuur opgegraven. Waar verwacht werd dat ooit een schuur heeft gestaan, is niets gevonden. Misschien als er dieper gegraven wordt wel, maar de bodem is nu schoon en er wordt niet verder gegraven, dus voorlopig zullen we dat niet weten. De opgegraven fun damenten zijn inmiddels allemaal weer afgedekt: zo blijven ze het beste bewaard. Een leuke verrassing was dat de bestrating voor de schuur en het woonhuis, die bedekt was met een laag grond, nog intact was. Op oude foto's die onze Stichting voor dit werk ter beschikking gekregen heeft van dhr. de Jonge, was het bestra tingpatroon deels te zien. Dit was handig, zo we wisten waar voorzich tig gewerkt moest worden. Helaas was de bodem onder de bestrating vervuild met zware metalen, waar door de bestrating verwijderd moest worden. Er is nu wel een goed beeld hoe het erf er vroeger uitgezien heeft. De nog aanwezige kennis van mensen uit de buurt die, soms van kinds af, bij Adrie van der Meulen kwamen, wordt dankbaar gebruikt. Op deze manier kan in een later sta dium de oorspronkelijke situatie ter plaatse hersteld worden. Nog even geduld Naar verwachting is de aannemer tot half september aan het graven. De depots blijven nog een paar maanden liggen. Pas als die afge voerd zijn wordt het terrein schoon verklaard en kan er met een vol gende fase begonnen worden: de restauratie van de gebouwen en de uitbreiding van de aanwezige wan delroute door de boomgaard en langs het erf. Tot die tijd is het nog even wachten voor er een kijkje genomen kan worden. Mevr. ing. N. van den Berg is mede werkster projecten en grondzaken bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. De sanering heeft een behoorlijke impact op het complex. Wat eerst, net als het deel van de boomgaard langs de Zuidweg, een dichte, groene wildernis was, is nu kaal met her en der diepe gaten. Het erf heeft ineens een heel andere uitstraling gekregen. Het is open en licht geworden. Verrassingen Omdat deze locatie al een hele lange bewoningsgeschiedenis kent, met zekerheid vanaf de 17e eeuw, maar mogelijk al eerder, werden de ontgravingen begeleid door archeo logen. Onverwachte vondsten zijn er niet gedaan. Wel zijn er op diverse plaatsen oude fundamenten opge graven. Wat er op die plaatsen ooit gestaan heeft, is niet altijd bekend. Misschien stonden er voorlopers van de huidige bebouwing, of aan- bouwtjes. Zo blijkt de bakkeet of groter geweest te zijn of net op een andere plaats te hebben gestaan. Ook zijn de fundamenten van een

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 19