Zeeuws HET ZEEUWSE LANDSCHAP •mrnmm +SBr LJVSBfonds Zeeuws Landschap is een uitgave van de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het blad verschijnt vier maal per iaar en wordt toegezonden aan begunstigers van de Stichting. De uitgaven van de Stichting geven voorlichting 2 ZeeuwsLandschap over het behoud van en de zorg voor landschap pelijk, natuurwetenschappeliik en cultuurhisto risch belangrijke terreinen in het algemeen en in Zeeland in het bijzonder. Overname van artikelen en illustraties alleen met toestemming van de redactie met bronvermelding. Redactieadres Stichting Het Zeeuwse Landschap Postbus 25.4450 AA Heinkenszand Telefoon 0113 - 569110 E mail: info@hetzeeuwselandschap.nl Internet: www.hetzeeuwselandschap.nl Postrekening 245740, Bank: ABN-AMRO Middelburg Rek. nr. 51.03.36.167. 1BAN: N L71ABNA0510336167 BIC: ABNANL2A Belgische Kredietbank te Geel: 414-4107601-75 Redactie J. van den Boom - G.J.C. Buth - MA. Hemminga - M. Jacobusse J. Karkdijk - A. van der Wees Kopii Bijdragen voor dit blad in de vorm van artikelen, ingezonden stukken, foto's enz. kunnen worden gezonden aan de redactie. Inleveren voor het einde van elk kwartaal. Plaatsing van artikelen betekent niet dat deze het inzicht van de redactie weergeven. Vormgeving en productie Pieters grafisch bedrijf, Groede Projecten van Het Zeeuwse Landschap worden mede ondersteund door: VOOR GOEDE DOELEN I NATIONALE s©§¥Ê©®i ILOTERIJI

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 2