Poo r.GeptJ an. B.uth Tot iuli dit jaar had de Stichting Het Zeeuwse Landschap haar hoofdkantoor in Heinkenszand, in het koetshuis van het landgoed Landlust De afgelopen iaren is de oppervlakte natuurge bied van de Stichting flink uitgebreid, en werd het werkveld breder. Hierdoor nam het perso neelsbestand toe, en werd het koetshuis te klein. Eind 2006 kocht de Stichting het voormalige Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp. Na een grondige interne verbouwing werd dit afgelopen zomer het nieuwe hoofdkantoor van Het Zeeuwse Landschap. Het oude kantoor te Heinkenszand. Chiel Jacobusse Het voormalig Proefstation voor de Fruitteelt, nu het nieuwe kantoor van de Stichting. Huibert Simons Inzoomend op de historie van dit voormalige proefstation blijkt dat het onderzoek dat hier in het verleden werd uitgevoerd op som mige punten verwantschap heeft met het werkveld van Het Zeeuwse Landschap. Verderop wordt hier ver der op in gegaan. Allereerst iets over het gebouw zelf. Naoorlogische architectuur De meeste mensen kennen het gebouw het Proefstation, dat langs de weg aan het begin van Wilhelminadorp staat als men vanaf de rijksweg Zierikzee-Goes komt aanrijden. Het gebouw valt niet op vanwege aantrekkelijke architectuur, en velen zullen het tamelijk sober en typisch jaren vijftig vinden. De uitstraling van het gebouw was voor de Stichting ook niet direct bepalend voor de aankoop. Wel bepalend was ten eerste de locatie, centraal gele gen in Zeeland, ten tweede de juiste omvang voor de Stichting, en ten derde het feit dat het om een degelijk rijksgebouw ging. Het Proefstation is inderdaad een typisch bouwwerk uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Dit was een periode van vernieu wing in de architectuur, door nieuwe materialen en werkwijzen. Strak, sober en functioneel waren alge mene uitgangspunten. Het ontwerp van het Proefstation is van een Rotterdamse architectenbureau. In 1957 werd met de bouw begonnen. In Zeeland is veel naoorlogse architectuur aanwezig, vanwege de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog, schade door de watersnoodramp, en, in het bui tengebied, de gevolgen van de ingrijpende ruilverkavelingen in de jaren veertig, vijftig en zestig van de vorige eeuw. Echter, de afgelopen decennia zijn er in steden en dorpen door nieuwbouw vele gebouwen uit de Wederopbouwperiode verdwenen. Vanaf 2001 dringt de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten dan ook landelijk aan op behoud en hergebruik van bouwwerken uit deze kenmerkende periode van de Nederlandse archi tectuurgeschiedenis. Het Zeeuwse Landschap heeft het Proefstation zowel van buiten als van binnen grotendeels ongewij zigd gelaten. Alleen twee aan het gebouw verbonden kassen, waarin kweekexperimenten met potplanten uitgevoerd werden, zijn gesloopt. Evenals een bijgebouwtje dat in de jaren zeventig was geplaatst. De werkhal aan de achterkant van het gebouw is omgevormd tot een grote vergaderzaal. Zo blijft dit gebouw als typisch voorbeeld van de Wederopbouwperiode weer voor lange tijd gespaard. Enkele bijzonder fruitboomsoorten bij het gebouw, toentertijd aangeplant door de fruit teeltonderzoekers, herinneren aan de oorspronkelijke functie van het gebouw. 10 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 10