kijken, zelfs vanaf de zeedijk bij het gehucht Nummer Een. De natuur, snelle watersport en beroepsvaart zitten in dit gebied wel erg dicht op elkaar. Een heldere ruimtelijke zonering zou de belangen van alle partijen uit elkaar kunnen trekken, zodat ze letterlijk wat minder in eikaars vaarwater zitten. De nevengeul het Vaarwater langs Hoofdplaat en de Hooge Platen zijn ruimtelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar zijn dat voor de natuur in functionele zin ook. En dat is ook het geval voor de binnen- dijkse, aan de zeewering grenzende natte natuurgebieden. Voor natuur, landschap en recreatie mag de hele kustzone van Breskens tot aan de schorren voor de Paulinapolder als een samenhangend deelgebied bin nen het Westerschelde estuarium worden gezien. Het is eigenlijk een groot estuarien natuurpark, waar in principe ruimte is voor alle huidige gebruiksfuncties, zij het dat die wel nadrukkelijker gescheiden moeten worden! Drs. R.B.A. Beijersbergen is staf medewerker ecologie en projecten bij Stichting Het Zeeuwse Landschap 50.000 vogels, voor het merendeel uit het noorden komende steltlopers. Bergeenden ruien er in aantallen van vier- tot vijfduizend dieren en zijn zes weken helemaal afhankelijk van het schelpdierenbestand. Ze hebben dit voedsel nodig om weer goed in de veren te komen en de volgende etap pe op weg naar het winterverblijf te kunnen afleggen. Inventarisaties van insecten op de Bol hebben een forse populatie van schorviltbijen aan het licht gebracht. Deze soort had al een bolwerk in Het Verdronken Land van Saeftinge. De provincie Zeeland vormt het kern gebied in de verspreiding van deze soort. Ook de graafwesp Harpactus tumides is op de Bol aangetroffen, een soort die overal sterk in aantal is achteruitgegaan en in de duin gebieden langs de Noord- en Zuid- Hollandse kust na 1980 niet meer is gezien. 1 september betredingsvrij; vooral de schuwe vogelsoorten hebben van deze maatregel veel voordeel gehad. Tegelijk met deze mooie ontwikke ling op de Bol, zien we de laatste paar jaren de natuurwaarden nabij de geuloever toenemen: dat gebied fungeert als hoogwatervluchtplaats, sternbroedplaats en zeehondenlig plaats. Wellicht heeft de toenemende versteiling van de oevers als gevolg van afkalving, en tegelijkertijd de opzanding van de plaatranden aan deze ontwikkeling bijgedragen. Inmiddels is bij de Bol in tien jaar tijd 80 meter zandplaat afgeslagen en overtijen de scholeksters op de plaatrand naast de nestelende dwergsterns. Zeehonden kunnen nu nog makkelijker dan vroeger naar diep water vluchten en door de opho ging van de plaatoever is de droog- ligperiode ook langer geworden. Maar door deze ontwikkeling komen ook de groeiende belangenconflicten met de recreatie- en beroepsvaart steeds duidelijker naar voren. Er moet iets gebeuren om de bijzondere natuur van de Hooge Platen niet alleen duurzaam veilig te stellen, maar ook meer groeimogelijkhe den te geven. Nu al komen er veel mensen speciaal naar de zeehonden Toekomst Het zal gelijk duidelijk zijn dat op en rond de Hooge Platen grote kansen voor natuurbehoud en natuurbele ving liggen, maar dat het gebied ook belangrijk is voor recreatie en econo mie. Van het totale gebied is alleen de Bol sinds 1978 van 1 april tot

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 10