Elzen werden vuuk geplant rend bijvoorbeeld een beemguurd. De efzenhuug beschermt de fruitbomen tegen de wind. Een kevertje dut heel gruug elzenbluujes lust is het elzenhuuntje. Vun upril tet juni vreten ze vun de bluderen, zedut duur guten in kernen. Aun de enderkunt vun het elzenblud legt het vrouwtje henderden erunje eitjes. Hieruit kernen lurven. De lurven verpeppen zich en duur uit kernen de nieuwe kevers. Pimpelmees op zoek naar zaadjes ef insecten In Zeelund, en wel ep de kep vun Scheu- wen-Duivelund, in de binnenduinrund, komt iets unieks veer: elzenmeten. Een elzenmeet is een besje vun Ze werden vroeger uunge- legd in drussige gebieden. Eerst werden er sleetjes gegruven ep ongeveer 4 meter ufstund vun eikuur. Duurtussen werden elzen geplunt. Ze'n elzenmeet werd omgeven deer een rij struiken ef deer een sleet. De elzen werden regelmutig gekupt. Het hout werd gebruikt uls brundheut, veer bijveer beeld de kuchel. Vrouwelijke en man nelijke katjes van de els in de winter De bladkneppen van de els zijn 's winters paars, ze staan op korte steeltjes In de elzenpreppen zitten de zuudjes vun de els. In de zomer zijn de proppen green. Nu zijn ze denkerbruin en hurd gewerden. De schubben stuun epen en het zuud is eruit gevullen. Of misschien hebben de vogels het zuud eruit gepeuterd. De zuudjes zijn bruin en plut. Aun de ene kunt zit er lucht in. Duurdeer kunnen ze ep het wuter drijven. Elzenbemen stuun numelijk vuuk lungs het wuter. Veel zuudjes vullen duurem in het wuter. Deer wind, streming ef viu het lijf vun een eend komen ze uun de kunt. Uit zuudjes die ep een geed plekje terecht kernen kunnen nieuwe bomen greeien. Aun de beem zie je neg een seert kleine propjes. Dut zijn de mun- nelijke kutjes. In de winter zitten ze uls stijve relletjes uun het einde vun de tukken. In het veerjuur greeien ze uit tet lunge slierten die bungelen in de wind. De wind zergt erveer dut het stuifmeel verspreid werdt. De vrouwe lijke kutjes, die in de winter uitgroeien tet de elzenpreppen, vullen eerst ubse- luut niet ep. Ze zijn piepklein en denkerpuurs. Oek de bludkneppen zijn een beetje puurs. Ze zitten uun het einde vun de tuk. Ze stuun ep een kert steeltje, iets dut heel bijzender is. In upril ef mei kernen de bluudjes uit de tukken tevoorschijn. Als een els emgekupt meet werden, zie je dut de stum vun binnen geelwit vun kleur is. Muur nu een tijdje verundert dut en werdt het hout erunjebruin. Vroeger duchten mensen duurem dut er een geest in de beem weende, die ging bleeden emdut hij deed wus. Griezelig he? 20 ZeeuwsLandschap Elzentak in de winter Vrouwelijke en mannelijke katjes van de els in fiet voorjaar

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 20