Landschap in 't kort icriT Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn nog talloze kreekgebieden in het polderlandschap aanwezig. Kreken kunnen restanten zijn van een hoofdafwateringsgeul uit de tijd van voor de inpoldering, toen het desbetreffende gebied nog bestond uit schorren en slikken. Daarnaast zijn er kreken die naderhand gevormd zijn tengevol ge van een grote dijkdoorbraak, waardoor zo n polder weer een tijd, vaak jaren, een getijdengebied vormde. De Oude Groedsche Polder, gelegen net ten zuiden van Breskens, is in de 12e eeuw inge polderd. Hierin lag de Groedsche Waterganc, een restant van een schorkreek. Omstreeks 1583. tijdens de Tachtigjarige Oorlog, staken de inwoners van Groede de dijk van hun polder door. Pas in 1613 werd de Oude Groedsche Polder, in opdracht van de bekende Jacob Cats, herbedijkt. In de tijd dat deze polder 'drijvende' was schuurde de Groedsche Waterganc uit tot een brede kreek met een aantal ver takkingen, en werd vanaf die tijd Baarzandse Kreek genoemd. In de eeuwen daarna werd dit uitgestrekte kreek- en moerasgebied steeds verder in cultuur gebracht door het dempen van kreekvertakkingen, egalisatiewerken en ontwaterings maatregelen. In 1984 kreeg Het Zeeuwse Landschap de eerste 2,5 ha van dit gebied in eigendom en beheer. In de loop van de tijd breidde deze oppervlakte zich stapsgewijs uit: momenteel beslaat het natuurgebied van oppervlakte van ongeveer 40 ha. In de laag gelegen oeverlanden langs de hoofdkreek zijn de afgelopen jaren oude kreekstructuren hersteld en is plaatselijk het maaiveld weer verlaagd. Vijfjaar geleden is de waterkwaliteit sterk verbeterd door dat de gehele kreek werd uitgebag gerd en de kreek werd losgekoppeld van het afwateringssysteem van het omringende landbouwgebied. Afgelopen zomer is het laatst aange kochte deelgebied ingericht: ruim 4 ha voormalige bouwland bij het gehucht Kruisdijk. aan de noord kant van de kreek. Hier zijn de gedempte kreekvertakkingen weer uitgegraven. In overleg met het waterschap kon zo tevens een wat overlastprobleem bij Kruisdijk worden opgelost. Eveneens is afgelopen zomer langs de parallel weg van de N58 een uitzichtpunt gerealiseerd en een infopaneel geplaatst. De inrichtingswerken zijn gefinancierd middels het budget Natuurcompensatie Westerschelde. R. Beijersbergen heden aan de universiteit. Zo heeft ze november jl. enkele weken met een aantal studenten een veldonderzoek ter plaatse uit gevoerd, waarbij onder andere door bodemonderzoek de tracés en de profielen van verdwenen grachten in beeld zijn gebracht, en metingen voor een gedetail leerde hoogtekaart van het gebied zijn uitgevoerd. Dit onderzoek vormde tevens een onderdeel van de planuitwerking voor een natuur- compensatiegebied dat aangelegd zal worden in verband met de geplande rondweg bij Aarden burg. Dit compensatiegebied, dat nu nog bouwland is, ligt deels in het historische wallen gebied. C.J.C. Built

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 25