Vuurzwammetie Elias de Bree ZeeuwsLandschap lijken op konijnenkeutels die in dezelfde omgeving vaak overvloedig voorhanden zijn. Ook sommige aardsterren zijn gebonden aan deze kuststeppes, zoals de kleine aard ster en de heideaardster, maar beide soorten zijn zeldzaam geworden. Een karakteristieke plaatjeszwam is het gesteeld mosoortje dat groeit op stengels van Groot duinsterretje, een mossoort die hier overvloedig voorhanden is. De plaatjes zijn bij dit paddenstoeltje overigens geredu ceerd tot flauwe plooien. Mosrijke duingraslandjes zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van begrazing door konijnen en hun graafactiviteiten. Doordat de konij nenpopulatie de laatste jaren laag is, groeien open terreingedeelten dicht met duinriet en struiken, zodat tal van karakteristieke paddenstoelen achteruitgaan. Paarden of runderen kunnen de rol van konijnen maar gedeeltelijk overnemen. De intensi teit van begrazing is moeilijk opti maal in te stellen. Bij te lage dicht heid krijgen robuuste grassen en struiken alsnog een kans, bij te hoge dichtheid veranderen de mosstep- pen al gauw in open zandbakken. Bovendien liggen de grote grazers graag te rusten in open, warme ter reinen. De extra bemesting die daar van het gevolg is, is niet bevorderlijk voor de kritische soorten. Een moei lijk dilemma voor beheerders. Wasplatengraslanden In wat oudere duinen kunnen zich schrale graslanden ontwikkelen die voor mycologen erg interessant zijn. De meest in het oog springende pad denstoelen zijn daar wasplaten, in Nederland aanwezig met zo 'n vijftig soorten waarvan er ruim twintig in Zeeland voorkomen. Wasplaten zijn voor mycologen wat orchideeën zijn voor plantenliefhebbers: opval lende, vaak kleurrijke verschijningen die als ecologische fijnproevers te boek staan. De meeste soorten zijn zeldzaam, al komen ze soms lokaal in grote aantallen voor. En moderne agrarische praktijken zijn voor zowel wasplaten als orchideeën funest. bij Breezand. Voor gegevens over andere vindplaatsen in Zeeland hou den we ons natuurlijk aanbevolen! Konijnensteppen Duinstruwelen worden plaatselijk afgewisseld door kortgrazige vege taties met veel mossen en korstmos sen. Dat is een van de favoriete bio topen voor paddenstoelenspeurders. Vanwege het warme en winderige microklimaat zijn veel soorten aan gepast aan droge omstandigheden. Nergens in ons land vinden we een grotere variatie aan stuifzwammen. bijvoorbeeld de melige stuifzwam, dwergbovist, melige bovist en loodgrijze bovist. Al die bolletjes en peertjes met verstuivende inhoud zijn niet zo eenvoudig te onderschei den. Een uitzondering vormt de gesteelde stuifbal, een bruin bolletje met een kleine ronde opening aan de top en een steel die voor het grootste deel begraven is in het zand. De vruchtlichamen worden gemak kelijk over het hoofd gezien omdat ze in het voorbijgaan verdacht veel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 6