Vestingstad Aardenburg Het Zeeuwse Landschap heeft in West Zeeuws-Vlaanderen diverse archeologische monumen ten in beheer als natuurgebied, waaronder de Wallen van Aardenburg. Het beheer van deze gebieden is complex, omdat ze niet alleen vanuit een cultuurhistorisch oogpunt zeer waar devol ziin, maar ook de beschermde boomkikker in het gebied leeft. Daarnaast hebben de Wallen van Aardenburg ook een belangrijke functie als 'stadspark' zodat ook de recreatieve functie een belangrijke beheersdoelstelling vormt. Momenteel werkt de Stichting een beheer- plan voor het gebied uit, waar met alle aspecten rekening wordt gehouden. cDOOGDDD© Kustverdediging Aardenburg kent een lange geschie denis. De vroegste bewijzen dateren van ca. 8000 v. Chr. Bewoners lieten hun vuurstenen werktuigen achter op een zandrug in het landschap. In de 2e eeuw na Chr. ontdekten de Romeinen dezelfde plek, die in die tijd aan een kreek lag die in verbin ding stond met de Noordzee. Het werd een belangrijke schakel in de kustverdediging van het Romeinse Rijk. In 275 na Chr. bouwden ze een ommuurde vesting (castellum) met torens, omringd door een gracht. De resten hiervan liggen onder andere onder de St. Baafskerk. Rondom de legerplaats lag een nederzetting en ook in de polder zijn verschillende sporen uit deze tijd teruggevonden, zoals wegen en resten van huizen. Bloei en verval Een eeuw later werd Aardenburg weer verlaten, door zowel de Romeinen als de inheemse bevol king. De reden hiervan is ondui delijk; het kan het gevolg zijn van politieke onlusten, die het verval van het Romeinse Rijk aankondigden. maar wellicht ook door de regelma tige overstromingen van het lager gelegen land. Toch bleef de hoge plek zijn aan trekkingskracht behouden. In de Middeleeuwen ontstond geleidelijk weer een bloeiende gemeenschap. Vanaf 840 was Aardenburg onder deel van het graafschap Het Vrije van Brugge. Vanaf de 11de eeuw werd de stad meegesleept in de snelle groei van de Vlaamse handel en nij verheid en werd steeds welvarender. Aan het eind van de 12e eeuw kreeg Aardenburg stadsrechten en werden De noordwal van vesting Aardenburg. 4 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2008 | | pagina 4