Sensejuun Onkruidnamen in dialect zijn soms redelijk makkelijk te begrijpen. Namen als wilde vleer voor zeven blad. veugelderm voor ereprijs en stienkerd voor paarse dovenetel verwijzen duidelijk naar eigenschap pen van de plant. Maar hoe zit dat met sensejuun? Juun is de Zeeuwse naam voor uien (in het Zeeuws is er voor juun geen meervoud!), maar met uien heeft de sensejuun hele maal niks te maken. Sensejuun is de streeknaam voor klein kruiskruid. Deze dialectnaam lijkt gebaseerd op een verbastering van de weten schappelijke naam van de plant Senecio incanus. Senecio is afkom stig van het Griekse woord senex, dat grijsaard betekent. Die naam In het Waddengebied begon men op grote schaal de vorming van kwelders te bevorderen door de aanleg van bezinkvelden omgeven door dammetjes en doorsneden door rechte greppels. Ook in de verschillende Deltawateren begon men toen met de uitvoering van landaanwinnings- werken. Zo werden in Zeeland dui zenden hectaren schor ontwikkeld, die in de decennia daarna groten deels ingepolderd werden. Het beeld van die ingepolderde schorgebieden, en deels ook dat van onze huidige schorren, is grotendeels terug te voeren op de landaanwinning uitge voerd vanaf de vorige economische crisis. De aanleiding voor de Zeeuwse landaanwinningswerken was een studiereis van de Dienst der Domeinen naar de Engelse zuidkust. Daar was een nieuwe slijkgras- soort ontstaan, door een spontane kruising tussen een autochtone slijkgrassoort, en een zich daar gevestigde Amerikaanse slijkgras soort. De kruising, naderhand Engels slijkgras genoemd, was slaat op het bolronde grijspluizige zaadbolletje van de uitgebloeide plant. Van hetzelfde grondwoord senex zijn diverse Nederlandse woorden als senior en seniel afgeleid. Van senex io (senecio) naar sensejuun is maar een kleine stap en dat daarbij het zich op de oorspronkelijke betekenis van het woord verloren gaat is bepaald geen uitzondering. Zo is, om maar een vergelijkbaar voorbeeld te noemen het Latijns capri-folium (geitenblad) in de volksmond verbasterd tot kamperfoelie. Sensejuun is overigens niet de enige senecio-soort in onze omgeving. De Nederlandse naam luidt Klein kruis kruid en dat is een naaste verwant van het 0111 zijn giftigheid beruchte Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) en het tegenwoordig algemeen voor komende bezentkruiskruid (Senecio inaequidens): van origine een adven- tiefuit Zuid-Afrika. Chiel Jacobusse Landaanwinningswerken als crisismaatregel In de huidige economische crisis probeert de overheid de economie te stimuleren door het versneld uitvoe ren van allerlei projecten. Dat deed ze ook tijdens de economische crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw. Zo werden in het oosten van ons land jaarlijks duizenden hecta res 'woeste grond', heidevelden en hoogvenen, 'in cultuur gebracht'.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 20