Beheerplan Landlust Deze winter wordt het nieuwe beheerplan voor Landlust afgerond. Landlust is een restant van een land goed gelegen in de dorpskern van Heinkenszand. Het is een bijzonder gebied, omdat het een van de weinige locaties op Zuid-Beveland is waar nog zeer oude bomen voorkomen. Prent van het landhuis Watervliet en hierboven het tuinontwerp voor de uit breiding van het toenmalige landgoed Watervliet door architect Daniël Marot. De ronde vijver met zichtlijnen zijn nog steeds in het bos van Landlust aanwezig. De ontstaans geschiedenis Wat nu Zuid-Beveland is, bestond vroeger uit verschillende eilanden. Heynekynszand was toen een zandplaat gelegen in de zeearm de Zwake. Eind 13e eeuw is deze zandplaat ingedijkt door de heren van Schengen. Dit wordt nu de Ouwelandpolder genoemd. In 1370 werd dit eiland aan de oostzijde uitgebreid door de drooglegging van de Oosterlandpolder. In deze polder werd in 1588 ten westen van de Dorpsstraat de ridderhofstede Watervliet gesticht. Het landhuis Watervliet dat bij de ridderhofstede hoorde, lag op een eiland omringd door grachten. Het landgoed Watervliet breidde zich in de loop van dejaren steeds ver der naar het zuiden uit, waardoor de huidige locatie van Landlust onderdeel uit ging maken van het landgoed. In de achttiende eeuw heeft de toenmalige eigenaar van Watervliet, de beroemde Franse architect Daniël Marot, opdracht gegeven een nieuwe tuin voor Watervliet te ontwerpen. Hoewel enkele bomen verloren zijn gegaan door ouderdom, zijn een paar rijen oude eiken en beuken uit die tijd nog steeds herkenbaar in het huidi ge bos van Landlust. Ook de ronde vijver staat aangegeven op het tuin ontwerp en is hoogstwaarschijnlijk in dezelfde periode aangelegd. In 1773 was de oppervlakte van Watervliet nog verder toegenomen en behoorde naast het landhuis ook een koetshuis, een hoveniershuis en een boerderij tot het landgoed. In 1793 kwam Watervliet in handen van twee Goese kooplieden die het landhuis lieten afbreken. In datzelf- dejaar werd langs de Dorpsstraat de boerderij Landlust gebouwd. Ten zuiden van de plaats waar het landhuis Watervliet stond, werd in het midden van de negentiende eeuw door de familie van Citters de villa Bloemenheuvel gebouwd. Tot het eigendom van landgoed Bloemenheuvel behoorde de villa, het koetshuis, de boerderij Landlust, het parkbos en de moes tuin. Waarschijnlijk dateert het parkbos met de padenstructuur in landschapsstijl uit dezelfde tijd. De boerderij Landlust werd omstreeks 1856 gedeeltelijk verbouwd tot het Huis Landlust en ging fungeren als jachthuis voor landgoed Bloemenheuvel. De rest van de boerderij behield zijn originele functie. In 1895 werd villa Bloemenheuvel afge broken en in dejaren zeventig van de vorige eeuw is een groot deel van de grond van land goed Bloemenheuvel benut voor dorpsuitbreiding. Het huidige Landlust vormt daarmee het laat ste restant van het veel grotere landgoed Bloemenheuvel en het nog oudere landgoed Watervliet. Ruim vijftig jaar geleden is Landlust door schenking in eigendom en beheer gekomen bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. In 2005 is het, samen met de naastgelegen boerderij, het huis Landlust en het ornament bij de vijver aangewezen als rijksmonu ment vanwege zijn cultuurhistori sche waarde. Hoe ziet het er nu uit? Het natuurgebied Landlust, met een oppervlakte van ongeveer 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 10