Natura2000 in Zeeland (otecsff dfèGfofem \MSsH De meeste grote natuurgebieden in Zeeland zijn de afgelopen jaren door minister Verburg van LNV aangewezen als Natura2000-gebied. Daardoor zijn ze deel gaan uitmaken van een samenhangend netwerk gevormd door de meest waardevolle natuurgebieden van Europa; het Natura2000 net werk. Momenteel worden voor alle Nederlandse Natura2000-gebieden beheerplannen uitgewerkt, in overleg met alle betrokken partijen en overheden. Uit discussies blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de formele uitgangspunten van het Natura2000-beleid. Daarom hier een toelichting op het achterliggende Europese gedachtegoed en de situatie in Zeeland. Zonnende zeehonden op de Hooge Platen. (F. Schenk) Een Europees natuurnetwerk In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw drong het besef door dat de natuur in een wel erg hoog tempo verloren ging. De Europese politieke leiders besloten daarom wetgeving te maken die deze teloorgang moest stoppen. In 1979 werd de Vogelrichtlijn uitgevaardigd, in 1992 gevolgd door de Habitatrichtlijn. Vanaf het jaar 2000 zijn deze samengevoegd in een alomvattende regelgeving onder de naam Natura2000. Iedere lidstaat moest vervolgens deze regelgeving opnemen in zijn eigen nationale wetgeving. In Nederland is dat de Natuurbeschermingswet 1998. De wet voorziet in Natura2000- beheerplannen met een looptijd van zes jaar. Zij worden voor het land opgesteld door de Provincie, en voor de Deltawateren door Rijkswaterstaat. Elk beheerplan beschrijft de bijzondere natuur waarden van het gebied in kwestie en de maatregelen nodig om de natuurwaarden te behouden, of zo mogelijk te versterken. Tevens beschrijven ze wat er allemaal wel, of niet, of onder voorwaarden, kan plaatsvinden aan maatschappelijke activiteiten. Voor activiteiten met mogelijk verstorende gevolgen moeten Gedeputeerde Staten eerst een vergunning verlenen. Achterliggende principes De hoofddoelstelling van het Natura2000-netwerk is het waar borgen van zowel de biodiversiteit als de karakteristieke natuurland schappen in Europa. Afgelopen jaren heeft elk EU-land hiervoor zijn meest waardevolle gebieden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 12