Zeldzaam klein gespuis in de Water wingebieden Eerder in dit nummer (p. 7-9) kon u al lezen over de historie van het waterwingebied Sint Jansteen. Dit artikel beschrijft de insecten die in dit gebied en het nabijgelegen Clingse bos voorkomen. Sinds Het Zeeuwse Landschap de waterwingebieden beheert, nu een goed jaar, wordt flora- en faunaon- derzoek uitgevoerd naar onder andere insecten. Die blijken met spectaculaire soorten aanwezig. Zweefvliegen Om insecten te vangen is een malai- seval opgezet in het gebied. Ook wordt actief'gejaagd' met insecten- netten. Dat heeft veel bijzondere waarnemingen opgeleverd. Van dit klein gespuis' springt een groep zweefvliegen eruit. Deze hebben dood hout of boom wonden nodig om hun eieren af te zetten. Daar voeden de larven zich met andere organismen. De larven van bij voorbeeld sapzwevers (Brachyopa) leven in sapstromen waar ze micro-organismen uitfilteren met hun speciaal aangepaste mond- delen. Larven van bijvoorbeeld de wespvliegen (Temnostoma) zijn juist uitgerust om in dood hout te leven. Zij hebben speciale zagen over hun lijf om zich door het hout heen te boren, op zoek naar voedsel. De zweefvliegen blijken in grote Malaiseval. (E. de Bree) aantallen voor te komen. Elf van de dertien in Zeeland vastgestelde doodhoutsoorten komen voor in de waterwingebieden en vier van hen zijn uitsluitend hier waargenomen! Van Brachyopa via Criorhinae en Temnostoma tot Xylota Van de zweefvliegen die in sapstro men leven is de dennensapzwever (Brachyopa testacea) een goed voorbeeld. Deze soort is nieuw voor Zeeland en gevonden op stronken van omgezaagde sparren in Clinge. De mannetjes zitten vaak op stron ken te wachten op een voorbij vlie gend vrouwtje. Ook de gevlekte gouden bladloper (Xylota xanthocnema) is een nieu we soort voor Zeeland. De larven leven in uitvloeiend sap van zowel loof- als naaldhout. Deze soort is in Sint Jansteen aangetroffen op won den aan de voet van eikenbomen. De hommelwoudzwever (Criorhina ranunculi) is de meest imposante doodhoutsoort. Het is een zeldzame soort, die eerder alleen in zuidoost Nederland is waargenomen. Van deze grote zwart met rood behaarde zweefvlieg werden twee mannetjes in het vroege voorjaar waargenomen te SintJansteen. De larven leven in rottend hout aan de stamvoet van onder andere beuk en eik. Van de populieren woudzwever (Criorhina pachymera) is een mannetje gevon den in de malaiseval. Ook deze twee woudzwevers zijn nooit eerder waargenomen in Zeeland. De echte wespvlieg (Temnostoma vespiforme) is algemeen in zowel Clinge als Sint Jansteen. Deze ZeeuwsLandschap 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 15