Intervieuw Anton van Haperen IA föröYöï?jröi 1 Eind vorig jaar promoveerde Anton van Haperen aan de Wageningen Universiteit op het proefschrift 'Een wereld van verschil. Landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse i Eilanden Dit boek kan gezien worden als nieuw standaardwerk over duinen en duinbeheer. Jolein Meijers interviewde de kersverse doctor, die als landschapsecoloog in dienst is bij Staatsbosbeheer. De ontstaans geschiedenis war- V Natuur als rode draad ten wereld van verschil a Omslag van proefschrift. Kleinschalige zand- dynamiek. (A. van Haperen) Mens en natuur Anton woont zo'n 30 jaar in Zeeland en evenzoveel jaren loopt hij rond in de Zeeuwse duinen. Hij kent ze als z n broekzak. Datje op de paden zou moeten blijven, wil er bij hem niet in. Natuurlijk, als er goede redenen zijn ergens de rust te handhaven. Maar op veel plek ken kan het beslist geen kwaad, is zijn stellige overtuiging. In zijn proefschrift beschrijft hij onder meer welke positieve invloed het menselijk handelen heeft gehad op de biodiversiteit in de duinen. Hij gelooft niet in de tegenstelling mens en natuur. Integendeel, 'Op allerlei plekken worden nu broedbi- otopen voor sterns ingericht, maar overal mankeert er wel wat aan. Vroeger raapte men de eieren en vanwege dat economisch belang bestreed men er ratten. Met als gevolg een succesvolle kolonie grote sterns. Ook een voor de dui nen geweldig belangrijk natuurlijk proces als verstuiving was er mede dankzij de mens. Waarmee hij maar wil zeggen dat we wat hem betreft geen natuur voor natuur ontwikkelen, maar doelstellingen voor biodiversiteit moeten koppelen aan algemeen maatschappelijke belangen, zoals economie. Ook Het Zeeuwse Landschap ziet veel in deze zogenaamde Eco2- gedachte. Als de natuurbeweging op basis hiervan - voorzien van de juiste voorbeeldprojecten - een brede maatschappelijke discussie op gang kan krijgen is het huidige negatieve tij wellicht te keren. 'De natuur- regelgeving heeft gek genoeg geleid tot een vervreemding van de natuur. Er is behoefte aan steun vanuit de bevolking en daarvoor is het van groot belang dat natuur weer wordt verinnerlijkt.' Als iemand de natuur in zijn hart heeft gesloten, is het Anton van Haperen wel. Dat begon al op jeug dige leeftijd. Zijn eerste bewuste natuurbeleving was op de boerderij van zijn ouders in Princenhage, nu een wijk van Breda. In de strenge winter van '56/'57 wordt een merel gegrepen door een sperwer. Consternatie in huize Van Haperen, maar de 6-jarige Anton aan schouwde het tafereel met belang stelling. Ook herinnert hij zich dat hij met z'n vader mee ging melken: 'Hooilanden langs de Mark, vol bloeiende margrieten. Ik verza melde er slakken. Van die prachtige gekleurde huisjes, waar de slakken later uitkropen.' Zijn grootvader was een echte natuurman en keek al bewust naar vogels. Weliswaar zonder kijker, maar hij kende er heel veel. Anton heeft van hem geleerd, maar zijn echte leermeester en inspirator is Frans van Genugten, zijn biolo gieleraar op de middelbare school en nog steeds actief als vrijwil liger voor Staatsbosbeheer. Die had een biologieclubje op school en heeft later de Bredase afdeling van de Katholieke Jeugdbond voor Natuurstudie (KJN) opgericht. Van beide is Anton enthousiast lid geweest. Van Genugten onderhield ook een bibliotheekje met natuur- boeken. 'Daar ontdekte ik de boeken van Heimans en Thijsse en maakte zo kennis met een heel ander type 10 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 10