De delta van de toekomst Wie van het Zeeuwse Landschap houdt, moet wel hart hebben voor de deltawateren. Maar hoe staat het daar eigenlijk mee en hoe zijn de perspectieven? Hier wordt druk op gestudeerd. Wat als een paal boven water staat is dat het geen puur Zeeuwse aangelegenheid is. De delta in optima forma: mosselpercelen in de Oosterschelde. (L. de Jong) Klimaat is hot In Kopenhagen onderhandelden onlangs 192 landen over ieders CO, emissiereductie en de financiering ervan. Het was de grootste vergade ring ooit, wat aangeeft hoe serieus klimaatverandering wereldwijd genomen wordt. Toch werd geen doorbraak bereikt. Kennelijk zag niet iedereen daar de noodzaak van in. Voor de toekomst van de deltawate ren is de mondiale klimaatontwikke ling belangrijk, want onze delta ligt in de frontlinie van de klimaatver andering. Deskundigen mogen ver schillende toekomstbeelden van hun tekentafels laten rollen, er bestaat weinig discussie over dat de zeespie gel extra zal stijgen en dat de rivieren hun water grilliger zullen afvoeren. Los van Kopenhagen krijgen we daar mee te maken. Gelukkig is er geen reden voor paniek. Zeker onze zeeweringen kun nen het met wat versterkingen hier en daar nog decennia uitzingen. Toch is het verstandig verder te kijken en na te gaan of er ingrepen denkbaar zijn die zowel de (water)problemen van vandaag als die van de toe komst aanpakken. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, een gezelschap provinciale en waterschapsbestuur ders uit Zuid-Holland, Noord- Brabant, Zeeland en de rijksdeparte menten van V&W, LNV, VROM en EZ coördineert deze zoektocht aan de hand van een drievoudige ambitie: klimaatbestendig veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal. Zuidwestelijke delta Maar waarom de zuidwestelijke delta? Het antwoord is simpel: als watersysteem is Zeeland nog minder een eenheid dan wanneer je uitgaat 12 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 12