en de zee met het getij een eind de rivier op drong, daar is het water nu gevangen in verschillende bekkens. Al die afzonderlijke deltawateren ver tonen wel een natuurlijk mankement. Blauwalgen, zandhonger, chemisch slib. zuurstofloosheid, stinkend zee sla, het zijn termen waarmee iedereen in meer of mindere mate vertrouwd is. En omdat we nu meer dan enkele decennia geleden op en langs het water recreëren, ervaren we de mankementen meer dan vroeger als probleem. Ze zijn negatief vanuit toe ristisch oogpunt en verlagen boven dien de woonkwaliteit van de regio. Kortom, de slechte waterkwaliteit is ook een economisch probleem. Volkerak-Zoommeer weer zout Het hart van de delta is het Volkerak- Zoommeer. Dat speelt dan ook een sleutelrol in het weer gezond maken van de delta. De Volkerakdam sloot in 1969 het Volkerak af van het Hollandsch Diep. In 1987 volgden de Philipsdam en Oesterdam, die de Oosterschelde flink verkleinden en waarmee het Volkerak-Zoommeer als afgesloten deltawater ontstond. Het meer kreeg zoet water voor de landbouw. Maar na een kleine tien jaar ging het mis. Het water was inmiddels zo rijk aan voedings stoffen dat zich op grote schaal blauwalgen vormden. Sindsdien treedt elk jaar wel een blauwalgen- bloei op. Onderzoek wijst uit dat alleen zout met een klein getij het meer weer gezond kan krijgen. Dat moet dan gebeuren door het deels herstellen van de verbinding met de Oosterschelde. d.m.v. doorlaatmid- delen, zoals in de Zandkreekdam tussen Oosterschelde en Veerse Meer. Voorwaarde is wel dat er vooraf alternatieve zoetwatervoorziening geregeld is voor alle gebruikers van het zoete water uit het Volkerak- Zoommeer. Bovendien mag er niet teveel zout water richting het Hollandsch Diep lekken. Dat laatste is momenteel in onderzoek, zodat het werkelijke besluit over de verzilting van het Volkerak-Zoommeer waar schijnlijk pas in 2011 genomen zal worden. Een voordeel van de koppe ling met de Oosterschelde is dat het Volkerak-Zoommeer efficiënter benut zal kunnen worden voor de water berging. omdat het waterpeil bij een naderende golf rivierwater decimeters kan worden verlaagd. Ook de afvoer nadien wordt een stuk eenvoudiger. De overige deltawateren Het Veerse Meer is al genoemd als voorbeeld voor het Volkerak- Zoommeer. Sinds 2004 staat het Veerse Meer weer in direct contact met de Oosterschelde via een door- laatmiddel in de Zandkreekdam. Het resultaat is verbluffend. Enkele weken na de opening was de waterkwaliteit al tot aan de Veerse Gatdam verbeterd. Sindsdien is de toestand stabiel goed. Een belangrijk besluit is het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen, waardoor zeewater weer het Haringvliet in kan stromen en de scherpe overgang tussen zoet en zout water wordt verzacht. Eind dit jaar treedt de maatregel in werking. Voordeel van de sluizen is dat ze gesloten kunnen worden, bijvoor beeld bij lage rivierafvoer. zodat de zoutgrens gecontroleerd kan worden. Het Grevelingenmeer kent zijn eigen probleem: 's zomerse zuurstofloos heid aan de bodem. Nadat er vorig jaar een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden hier wat aan te doen, bestudeert men sinds kort of koppeling met het Volkerak- Zoommeer extra voordelen biedt. De Oosterschelde kampt met een lastiger probleem: het kreunt onder de zandhonger en men onderzoekt momenteel of de erosie van de platen kan worden beperkt door er zand op te spuiten. De omstandigheden voor de schelpdiervisserij lijken wel te gaan verbeteren wanneer de ver binding met het Volkerak-Zoommeer wordt hersteld. Voor de Markiezaat en de Binnenschelde wordt nagegaan of het wenselijk is ze aan te takken aan het Volkerak-Zoommeer wanneer dat weer zout wordt en op welke manier dat kan bijdragen aan de ontwikkel- mogelijkheden van Bergen op Zoom. Alleen de Westerschelde onttrekt zich enigszins aan de studies, omdat daar voor al zoveel in samenspraak met Vlaanderen is afgesproken. Al met al wordt er dus druk gewerkt aan en gestudeerd op de deltawa teren'. Voor de veiligheid, voor de natuur, voor de portemonnee en voor ons deltalandschap. Landschappelijke aspecten Het voorgaande beschrijft de veilig heid en gezondheid van de delta. Maar de deltawateren zijn ook ons landschap. In onderscheidende zin zelfs meer dan de dijken, akkers, weekjes, boerenhoeves en kerktorens, waaraan de meesten waarschijnlijk denken bij 'landschap'. De lange zichtbanen op het water leveren een heel ander landschap op en bepalen voor veel bezoekers meer het karakter van ons landschap dan de landbeel- den. Je kunt gerust stellen dat de del tawateren de landschappelijke identi teit van de delta bepalen. Ook om die reden is het goed dat er gewerkt wordt aan een veilige en gezonde delta. Dr. VA. Klap is senior beleidsmedewer ker water bij de provincie Zeeland en eindredacteur van Zeeuws Landschap 1 Zie voor actuele informatie www. zwdelta.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 14