ik - :Sff Zeehonden, sinds 15 jaar weer algemeen voorkomend, (c. Jacobusse) 4 Aardmuis (C Jacobusse) Een haas spitst zijn oren. (C. Jacobusse) detector) op pad gaat krijgt al snel een dwergvleermuis of een laatvlie- ger in beeld. Maar de meeste vleer muizen worden vooral opgespoord in hun winterverblijven, zoals oude bunkers, kelders en sluisjes. Andere soorten, zoals de ruige dwergvleer muis komen hier alleen maar op doortrek, als ze van hun zomerver blijf in Oost-Europa, naar de winter- gebieden in Frankrijk trekken. De mannetjes hangen in onze omgeving roepend aan de stammen van oude bomen om vrouwtjes aan te lokken voor de paring die hier plaatsvindt. Niet alle dieren houden er een dag en nachtritme op na. Van sommige spitsmuizen is bekend dat ze een drie-uurs ritme aanhouden, waarbij ze beurtelings actief zijn en slapen. Konijnen stemmen hun activiteit af op hun natuurlijke vijanden. Op het moment dat die zich gedeisd houden, zijn de konijnen actief. Als er veel grondpredatoren zijn die overwegend 's nachts jagen, zoals marterachti- gen en vossen, dan zijn de konijnen vooral overdag actief. Maar als ze het meest te duchten hebben van roofvogels, die vooral overdagjagen, dan ontplooien konijnen hun meeste activiteit juist in de nachtelijke uren. Speciaal Zeeuws Voor bevers moetje in de Biesbosch zijn, voor hamsters in Zuid-Limburg. Zijn er ook soorten die vooral in Zeeland te vinden zijn? Zoogdieren die in hun voorkomen binnen Nederland beperkt zijn tot Zeeland, zijn er niet. Maar er zijn wel dege lijk soorten waarvoor Zeeland een speciale verantwoordelijkheid draagt, omdat hier een of zelfs het zwaartepunt van hun inheemse ver spreiding ligt. Het meest opvallende en tevens merkwaardigste voorbeeld is dat van de veldspitsmuis. Die is in Nederland in zijn voorkomen tegen woordig beperkt tot een gebied in het oosten van Drenthe en Overijssel en Zeeuws-Vlaanderen. Het is ook in aangrenzende landen een heel lokaal voorkomende en weinig aangetrof fen soort. Niemand kent het geheim achter het merkwaardige versprei dingspatroon. Dat is wel duidelijk voor de grijze grootoorvleermuis; in Nederland voorkomend in Zuid-Limburg, Oost- Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat hier om een warmteminnende soort die in Zuid-Nederland de noordgrens van zijn areaal bereikt. Hetzelfde geldt voor de tot voor kort alleen uit Zuid-Limburg bekende eikelmuis. Die lijkt gereed om Zeeuws-Vlaanderen te koloniseren. Een roemruchte soort, waar veel onderzoek aan gedaan is. is de noordse woelmuis. Het is een dier dat in zijn voorkomen tot Nederland beperkt is, maar daar is deze soort steeds verder teruggedrongen. De noordse woelmuis is niet opgewassen tegen concurrenten als de veldmuis - 'T--: 16 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 16