Activiteiten uitgelicht: samenwerking één van de resultaten van de workshop 'Schutkleuren en mimicry' in de kerst vakantie. (Mireille Hentenaar) Ten slotte de samenwerking met Rob Maaskant van 'Het Bednjf v/h'. Hij verzorgt op zijn eigen artistieke manier in 2010 drie maal de kinderactiviteit 'Natuurklanken'. Met eenvoudige mid delen maakt hij samen met de deelne mende kinderen de prachtigste muziek instrumenten en natuurklanken. zowel in april als in september het fiets en wandelarrangement 'Tussen tuin en duin'. U mag dat letterlijk nemen, want het bestaat uit een bezoek aan de landschapstuin, om daarna voor een rondleiding naar duingebied Oranjezon te fietsen. Wie de website van Terra Maris bezoekt, vindt daar alle activiteiten die in 2010 worden georganiseerd. Een aantal daar van organiseert het museum in samen werking met andere organisaties. Een logische samenwerking wat de activiteiten betreft, is natuurlijk die met Stichting Het Zeeuwse Landschap, waar het museum onderdeel van uitmaakt. In aansluiting op de wisseltentoonstelling 'Zilt en Wild!' worden onder de titel 'Blik op schor, plaat en slik' verschillende activiteiten aangeboden. Bijvoorbeeld in het vooijaar een themadag met een bezoek aan de wisseltentoonstelling en aansluitend een bezoek aan de Keihoogte en de Oesterput op Noord-Beveland. En Zeeuws Landschap (E. Speksnijder) bestaan behalve uit spinsel ook uit de irriterende brandharen. die de rupsen met zich meedragen. lamhdiapstuin en medewerker af de Niet alleen voor dieren, maar ook voor de mens is de duindoorn een nuttige plant, want z'n bessen zijn eetbaar en bevatten veel vitamine C. Zelf vind ik ze te zuur. maar mis schien denkt u er anders over? Groenling op duindoorn. Hippophae rhamnoides Samenwerking met buurman Staatsbosbeheer, als beheerder van de Manteling, is ook een logische. In het vroege vooijaar organiseren we wande lingen rond het thema stinzenplanten, de planten die voor de eerste kleurtjes in het bos zorgen. In de zomermaanden volgen de nachtwandelingen in het gebied. Tussendoor (en niet verder vertel len) leuke verrassende activiteiten op Moederdag! 'Verleiden' is het thema njdens het museumweekend. Wij verleiden u graag met het 'witte goud', zoals zout in de middeleeuwen werd genoemd. Op zaterdag 10 april wordt in de tuin, in samenwerking met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland en Stichting Karolingische Burg Oost-Souburg, de hele dag het proces van zoutwinning uit veen getoond. Samenwerking, zo mooi kan het zijn! Maaike de Wilde, medewerker educatie en activiteiten Rob Maaskant verzorgt in 2010 een aantal workshops 'Natuurklanken'. (Eddy Westveer) veel ruigtesoorten. Dit komt doordat duindoorn in staat is stikstof te bin den en hierdoor lokaal z'n omgeving te verrijken. Dit 'stikstofbinden' gebeurt door een bacterie, die leeft in de wortelknolletjes. Alleen op plaat sen waar deze bacterie leeft, kan het zaad (nootje) van de duindoorn ont kiemen. Elders vermeerdert de plant zich uitsluitend vegetatief. Vaak sterft een duindoorn na zo'n 10-15 jaar af, waarna de opengevallen plek opgevuld wordt door soorten als eik, meidoorn, vlier of wilde rozen. De duindoorn is vanwege z'n bessen een zeer belangrijke plant van het duin. Met name noordelijke trekvo gels als koperwiek en kramsvogel, maar ook eksters, groenlingen e.a. doen zich in najaar en winter mas saal tegoed aan de voedzame bessen. Soms zie je ook in deze periode strui ken met grauwe en witte spinselnes ten. Dat is het werk van de basterd- satijnvlinder. een witte nachtvlinder, waarvan de rupsen leven van de duindoorn en hierop in spinselnesten overwinteren. Deze spinselnesten

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 23