Landschap in 't kort Akkerrandenbeheer In het project 'Integrale Impuls Akkernatuur Zeeland' wer ken Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Provincie Zeeland en Vogelbescherming Nederland samen aan een beter beheer van akker randen. De doelstelling is bedreigde akkernatuur meer plaats te bieden en aldus de natuurwaarden van het agrarisch gebied te behouden of ver der te ontwikkelen. Reguliere akkers bevatten nauwelijks meer ouderwetse akkerkruiden en ze bieden weinig plaats voor typische akkervogelsoor ten als veldleeuwerik en patrijs. Het opgestarte proefproject beoogt hierin verandering te brengen. ZeeuwsLandschap ongeschoond graanmengsel. Modern geschoond zaaizaad is zó schoon dat er praktisch niets anders meer in voorkomt dan het gewaszaad, maar deze ongeschoonde mengsels bevat ten onder andere zaden van eenjarige akkerplanten die vroeger volop voorkwamen op de Zeeuwse akkers. Plaagonkruiden zijn wel verwijderd. Het graan is bij voorkeur van ras sen waarvan de korrels niet snel uit de aar vallen. Omdat de akkerran den niet worden geoogst, blijft het graan in de winter beschikbaar voor vogels. Verder is de zaaidichtheid in de akkerranden lager dan in de gangbare landbouw en wordt er niet bemest of gespoten. Het gewas blijft hierdoor opener en biedt akkerplan ten meer ruimte en akkervogels meer foerageergelegenheid. Koppel patrijzen in de Sneeuw. (C. Jacobusse) Een akkerrand is geen randje land met zomaar wat bloemen en kruiden. Nee. het is een strook van de akker die jaarlijks wordt ingezaaid met een De planten in de akkerrand bloeien fraai en zorgen voor mooie plaatjes. De randen worden nauwkeurig in de tijd gevolgd. Het doel is een rand De eerste ervaringen zijn positief; meegezaaide akkerkruiden zijn goed opgekomen. Daarnaast was in iedere rand sprake van spontane opkomst van akkerkruiden die nog in de bodem zaten. Dit varieerde afhanke lijk van de grondsamenstelling en het historische grondgebruik. Gemiddeld werden 30 tot 40 soorten akkerplan ten gevonden, waaronder enkele rode lijstsoorten. In de gangbare land bouw geldt een gemiddelde van 10 soorten. Ook overwinterende vogels zijn volop aangetroffen. In enkele randen zaten in de sneeuwperiode in december honderden leeuweriken en tientallen rietgorzen. Alex Wieland. medewerker Stichting Landschapsbeheer Zeeland te ontwikkelen die goed is voor de akkernatuur en ook goed inpasbaar in de huidige landbouwkundige bedrijfsvoering. Alle akkerranden samen beslaan in Zeeland circa 500 hectare. Verspreid over de provincie is tot nu toe 30 hectare bij circa 20 landbouwers ingezaaid. Zij krijgen een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in ruil voor hun opbrengstderving. Maar niet overal zijn overwinterende vogels waargenomen. De aanwezig heid blijkt sterk afhankelijk van de locatie. Het landschap moet geschikt zijn, anders komen de vogels niet. Bijzonder waren de waarnemingen van zeldzame soorten als de grauwe gors, geelgors en boomleeuwerik. Ook roofvogels als de blauwe kie kendief, torenvalk en buizerd zijn in veel randen gezien. Het aantal waar genomen patrijzen in de winter viel nog wat tegen. Ook was in sommige gevallen de hoeveelheid beschikbaar voedsel te snel op. Hier hopen we in de komende jaren een oplossing voor te vinden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 24