Uit het landschap Natuur genoeg in Zeeland? p. 4 Natuur en landbouw staan in de publieke opinie nogal eens tegenover elkaar, zeker in deze tijd van economische crisis. Marten Hemminga beschouwt hun onderlinge relatie. Broedvogelmonitoring Oranjezon p. 7 In 2009 zijn de broedvogels in Oranjezon systematisch geïnventariseerd. U leest welke waarnemingen met het oog en/of oor gedaan zijn. Interview Anton van Haperen p. 10 Zeeland heeft er een doctor bij. Het is Anton van Haperen, die een proefschrift schreef over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse duinen. In het interview licht Anton zijn drijfveren voor zijn studie toe en zijn mening over de rol van de mens in het natuurbeheer. De delta van de toekomst p. 12 De deltawateren kampen met waterkwaliteits problemen èn moeten aangepast worden met het oog op zeespiegelrijzing en hogere rivierafvoeren. In dit artikel een overzicht van de kwesties en denkbare maatregelen voor beide problemen. Zeeuwse zoogdieren in kaart gebracht p. 15 Een nieuw deel van de Fauna Zeelandica is gewijd aan zoogdieren in Zeeland. Chiel Jacobusse beschrijft in het kort wat u van de zoogdieratlas kunt verwachten. Koert p. 18 Koert gaat deze keer volledig ondergronds. Zeeuwse Stikjes p. 20 Aandacht voor Zeeuwse veldnamen en zouterik. Terra Maris p. 22 Nieuws over en uit het museum Terra Maris. Landschap in 't kort p. 24 Over akkerranden, een nieuwe uitkijktoren in de Heen en Walcherse hagen. Agenda p. 26 Kustlaboratorium Door Marten Hemminga Na een spannende competitie tussen 31 landelijk ingediende projectvoorstellen, viel op 4 februari in Amsterdam de beslissing: Het Zeeuwse Landschap werd de eerste winnaar van het Droomfonds. In 2009 ingesteld door de Nationale Postcode Loterij, beoogt het Droomfonds gedurfde en grensverleggende projecten met een nationale en internationale voorbeeldfunctie een kans te geven. De Postcode Loterij stelt maar liefst 6,25 miljoen euro beschikbaar om het project Kustlaboratorium van Het Zeeuwse Landschap te realiseren. Iets waar we natuurlijk geweldig blij mee zijn. In Kustlaboratorium gaat het om het realiseren van een kustzone waarin kustveiligheid, aquacultuur en waardevol natuurlandschap gecombineerd worden. In het plan krijgt een nieuw kustlandschap vorm. Overigens een landschap met een nadrukkelijke historische aansluiting. De bedoeling is uit te gaan van het Zeeuwse inlaagmodel: een buitendijk, met daarachter een polder die begrensd wordt door een binnendijk. Tussen de twee dijken komt een combinatie van zoutwatervijvers voor de aquacultuur en de inlaagnatuur. Het geheel levert een verbrede kustzone op die een harmonieuze overgang vormt van zee naar het agrarisch achterland, en een landschap dat waardevol is voor mens èn natuur. Het Zeeuwse Landschap wil bij de verdere invulling van het project samenwerken met de Stichting Zeeuwse Tong. In deze Stichting zijn vertegenwoordigers van de landbouw, visserij, schelpdierbedrijven en wetenschappelijk onderzoekers samen aan het werk om te komen tot de ontwikkeling van een duurzaam opererend, zilt aquacultuurbedrijf. Het gaat dan om de gecombineerde kweek van tong, zagers en schelpdieren. Behalve dat de insteek van Stichting Zeeuwse Tong perfect past bij Kustlaboratorium, is er nog een waardevol element in de samenwerking tussen Stichting Zeeuwse Tong en Stichting Het Zeeuwse Landschap: wij willen graag laten zien dat landbouw, visserij en natuurbescherming, sectoren die in recente verleden nogal eens met elkaar overhoop lagen, ook kunnen samenwerken in toekomstgerichte projecten, met een goede balans tussen economie en ecologie. Alleen al om te laten zien dat dat wel degelijk kan, hoop ik dat het project van de grond komt. En vervolgens her en der navolging krijgt! Dr. M A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 3