Natuur genoeg in Zeeland? Makten Natuur ligt onder vuur in het maatschappelijke en politieke debat. Kritische vragen in de Tweede Kamer over de aanleg van zogenaamde nieuwe natuur, suggesties om windmolens te plaatsen in natuurgebie den -dan leveren ze tenminste nog wat op-, en een premier die per brief de Europese Commissievoorzitter Barroso verzoekt het hart van de natuurbeschermingsregels, het voorzorgbeginsel, af te zwakken. In Zeeland is dit negatieve gevoel nog eens gevoed door het ontpolderingsdossier, waarbij de zwarte piet simpelweg, maar ten onrechte, bij de natuur- en milieuorganisaties is gelegd. Ecologische Hoofdstructuur Natuur in cultuur gebracht Quistkostpolder: de belevingswaarde van het boerenland wordt groter als het wordt afgewisseld door stukjes ongerepte natuur. (C. Jacobusse) Is aanleg van nieuwe natuur wel nodig? Volgens criticasters is er genoeg natuur en is het vooral zonde van de landbouwgrond die voor de uitbreiding geofferd wordt. Of nieuwe natuur nodig is, is feitelijk vragen naar het belang van de eco logische hoofdstructuur (EHS), want de nieuwe natuur wordt aangelegd om die EHS te voltooien. De EHS is het netwerk van Nederlandse natuurgebieden dat tot doel heeft de Nederlandse natuur met zijn diversiteit aan soorten te behouden. En dat blijkt hard nodig, want de biodiversiteit in het landelijk gebied gaat nog steeds hard achteruit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Natuurbalans 2009. Zij stelt ook vast dat het beleid om die trend te keren niet effectief is geweest: Nederland zal de in 2001 in EU-verband onderschreven doelstel ling om de achteruitgang in biodiver siteit in 2010 te stoppen niet halen. Een belangrijke oorzaak van de ach teruitgang is dat in de 20e eeuw in ons land grote oppervlakten natuur gebied door ontginning zijn verdwe- ZeeuwsLandschap nen. Zij zijn 'in cultuur gebracht' en voor het grootste deel omgezet in landbouwgrond. Ook binnen het landbouwgebied zelf zijn overigens grote veranderingen opgetreden, die slecht uitpakken voor de biodiver siteit. Zo is de landbouw effici├źnter geworden waardoor de ruimte is afgenomen voor soorten die traditio neel op het boerenland leven. En die ontwikkeling is nog niet gestopt, de intensivering van en de schaalver groting binnen de landbouw gaan verder. Vanuit economisch oogpunt is dat begrijpelijk om te kunnen blij ven concurreren op de wereldmarkt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 4