- f mm iüS 23^4*.* Landbouwgrond nieuw bestemd De winst ■HMMM M Standpunt Het Zeeuwse Landschap u Maar met de schaalvergroting ver dwijnen ook de vergeten hoekjes met hun relatief hoge natuurwaarden. Vanuit natuurbehoud gedacht, is er dus bepaald geen argument om het rustig aan te doen met de EHS. En dan hebben we het nog niet over de vervlakking van het landschap. Is de aanleg van nieuwe natuur een bedreiging voor de landbouw sector? De Zeeuwse situatie is als volgt: naast bescherming van de al bestaande natuurgebieden, wordt er voor de EHS 6800 ha nieuwe natuur aangelegd. Dat is minder dan 5% van de 140.000 hectare landbouw grond in Zeeland. Je kunt dat onmo gelijk een bedreiging te noemen. Zeeland is overigens al ruim over de helft met die opgave. De verwerving gebeurt in onze provincie volledig op basis van vrijwilligheid, en boe ren zijn vaak blij dat de overheid bereid is hun grond te verwerven. En dat is niet voor niks. We moeten ons realiseren dat de landbouw het moeilijk heeft. De kosten zijn hoog en de financiële opbrengsten laag. Zonder de directe inkomenssteun van de EU zou vrijwel geen akker bouwbedrijf (het meest voorkomende landbouwbedrijf in Zeeland) kun nen blijven bestaan. In de afgelopen jaren bedroeg die financiële steun gemiddeld ongeveer 40% van het inkomen uit het bedrijf1 .De focus op nieuwe natuur als de oorzaak van de afname van het landbouwareaal is overigens bepaald selectief. De jaarlijkse afname in landbouwgrond in Nederland is ca. 9000 ha, maar het grootste deel hiervan is bestemd voor woningbouw (50%) en pas daarna komt omzetting in natuur( ca 35%). Het is verder natuurlijk merkwaardig om alleen bij de omzet ting van landbouwgrond in natuur de wereldvoedselsituatie er bij te halen, maar niet als er een golfterrein wordt aangelegd, of een overdadig ruim opgezette woonwijk. Natuur is net zo hard een maatschappelijk belang als recreatie en woningbouw. Wat levert de uitbreiding van het natuurareaal op? Uiteraard meer mogelijkheden voor het voortbestaan van de verscheidenheid aan plan ten en dieren. Daarvoor wordt die natuur in de eerste plaats aangelegd. Maar een aantrekkelijker landschap wordt er gratis bijgeleverd. Ik ben van mening dat in Zeeland de afwis seling van strakke landbouwkavels met natuurgebieden hard nodig is om het landschap mooi te houden. De natuurgebieden, inclusief de nieuw aangelegde, dragen bovendien bij aan de recreatiemogelijkheden en het welzijn van de bevolking, in zomer en winter. Nergens zo mooi schaatsen als in het nieuwe natuurgebied St. Laurense Weihoek bij Middelburg, in de nieuwe natuur van de zuidkust van Schouwen of op de Zeeuws-Vlaamse kreken, zo hebben veel mensen ook deze winter weer kunnen ervaren! Natuur is bovendien van groot economisch belang. Dat geldt voor heel Nederland, maar zeker ook voor Zeeland. Natuur levert veel geld op, steeds meer studies tonen dat aan. Direct, voor de vele bedrijven in de toeristische sector, maar ook indirect, bijvoorbeeld door de bij drage aan een goed woonklimaat. Bedrijven die zich willen vestigen wegen ook de mogelijkheden mee om succesvol gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken en daarbij speelt de aantrekkelijkheid van de regio een rol. Dat natuuraanleg eco nomisch niets zou opleveren, is dan ook onjuist. Stichting Het Zeeuwse Landschap is vanzelfsprekend warm voorstander van het realiseren van de EHS in Zeeland, en dus voor het aanleggen van het afgesproken areaal nieuwe natuur. Maar evenzeer onderkennen wij het belang van het voortbestaan van de Zeeuwse landbouw. Zeeland is door inpoldering ontstaan, omwil le van het verkrijgen van nieuwe landbouwgrond, en zou zonder landbouw zichzelf niet meer zijn. Het is alleen al daarom wenselijk dat de landbouw hier toekomstperspectief houdt. Maar de natuur heeft zijn eigen betekenis op het overwegend agrarische platteland. De natuur- en de landbouwsector moeten elkaar zien als partners in het buitengebied, die elk hun eigen rol spelen in het mooi en waardevol houden van het IJspret in de Yerseke Moer, recreëren in de natuur. (C. Jacobusse) ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 5