Westeindse weel: Natuur en landbouw in mozaïek. (C. Jacobusse) Wonen in de nabijheid van natuur is populair. Langs de natuur die zich ontwikkelt in de voormalige veerhaven van Kruiningen, wordt de nieuwe wijk Kruseveer gebouwd. (C. Jacobusse) Zeeuwse landschap. De landbouw zorgt voor de gewaardeerde, groot schalige openheid van de provincie, natuurgebieden leveren de ruimte voor het voortbestaan van planten en dieren en bevorderen de variatie in het landschap. Ik zou willen dat de landbouwsector dat ook erkent, en zich constructiever opstelt tegenover de natuursector dan in het afgelopen jaar. Met respect en erkenning voor ieders rol komen we verder dan met het zoeken van de confrontatie. Omgekeerd moet de natuursector de nu bij de landbouw bestaande vrees wegnemen dat ze een soort rupsje nooit genoeg is. In dit geval eentje die almaar meer landbouwgrond wil opslokken. Onze bijdrage Het Zeeuwse Landschap heeft van de overheid de taak gekregen een flink deel van de Zeeuwse natuur te beheren. Zoals het waterschap zorgt voor de dijken en wegen, zo hebben wij de taak natuurgebie den te beheren. Daarvoor worden wij door het Rijk en de Provincie betaald. Daarnaast hebben wij als particuliere stichting de ruimte om met financiële hulp van sponsoren, donateurs en fondsen andere nuttige dingen voor natuur en landschap te doen. Bijvoorbeeld maatregelen nemen om soorten als de boomkik ker in Zeeuws-Vlaanderen en de grote stern op de Hooge Platen te beschermen. Of een uitkijktoren in de Slikken van de Heen te plaatsen die bezoekers een prachtig beeld geeft van dit woeste natuurgebied. Wij blijven ook ons best doen het agrarisch cultuurlandschap van Zeeland mooier en waardevoller te maken. Wij willen niet berusten in de ecologische en landschappelijke vervlakking van het buitengebied en het verlies van het historisch gebouwd erfgoed. Hoeve van der Meulen moet een vervolg krijgen! De natuurranden rond de akkers van de Hoeve zijn nu al een groot succes. Deze winter verbleven er bijvoorbeeld honderden leeuweri ken op de landerijen van de Hoeve, aangetrokken door de randen van overstaand graan die wintervoedsel boden. Dat zijn ongekende aantallen. Samen met steeds meer boeren die ook een plek zien voor natuurranden op hun bedrijf, werken we zo aan de natuurkwaliteit van het platteland (zie ook Landschap in 't kort, p. 24). Op Walcheren is Het Zeeuwse Landschap met Landschapsbeheer Zeeland al jaren bezig om via dochterstichting D'Aegen in nauwe samenwerking met de boeren hagen te planten die een aanwinst zijn voor het landschap. Het Zeeuwse Landschap zorgt ervoor dat de boe ren jaarlijks een beheervergoeding krijgen voor het onderhoud van die hagen en andere landschapsele menten. Ook daar gaan we voluit mee door. Behoud van de Zeeuwse natuur en de rijkdom van het agra risch cultuurlandschap, daar staan wij voor. Ook in een periode met tegenwind. Dr. M.A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap 'Bron: Landbouw Economisch Instituut, database Binternet ZeeuwsLandschap [HHIIMDIIIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 6