Broedvogelmonitoring in Oranjezon Het voormalige waterwingebied Oranjezon aan de noordwestkust van Walcheren is een uitge strekt duingebied met circa 400 ha gevarieerde natuur. Het ene moment wandel je langs helm gras in de duinen, het andere door een dennenbos. Duingraslanden en dichte struwelen wis selen elkaar af, flora en fauna is er te kust en te keur. Maar hoeveel? In dit artikel beschrijf ik welke broedvogels er in 2009 in Oranjezon zijn waargenomen. Roodborsttapuit. (C. Jacobusse) Inventariseren Het Zeeuwse Landschap beheert, maar het doet meer dan dat. Tussen februari en juli 2009 heb ik samen met leden van de Afdeling Ecologie, Oranjezon op broedvo gels geïnventariseerd. Dat is een zeer gestructureerd werk. Eerst is Oranjezon opgedeeld in zes sub gebieden. Ieder subgebied is tus sen de zeven en tien keer bezocht, telkens vanaf minimaal een half uur voor zonsopkomst. Naast deze ochtendrondes zijn er ook avond- en nachtrondes gelopen, om soorten te ontdekken die met name 's nachts of in de scheme ring actief zijn, zoals de houtsnip en uilensoorten. Per subgebied werden zoveel mogelijk verschil lende wandelroutes gebruikt om de trefkans te vergroten. Dat zit zo: sommige vogelsoorten zijn kort na zonsopkomst het actiefst. Wanneer je steeds op hetzelfde punt in een gebied zou starten, dan mis je aan de andere kant van dat gebied die vroege soorten. Vogels inventariseren doe je voor een groot deel met je oren. Daarom is naast een verrekijker, een gebiedskaart, pen en papier, de nodige vogelkennis en een goed paar oren belangrijk. Tijdens een ronde loopje door het gebied en noteert elke vogel die je hoort op een kaart. Later in het seizoen let je meer op gedragingen die kun nen duiden op het hebben van jongen, zoals het meedragen van voer door de ouders, of heftig alarmerende vogels. Aan het eind van een telronde houd je zo een kaart over met alle waargenomen vogelsoorten die je in dat gebied hebt. Later maak je van elke soort een eigen kaart. Belangrijke criteria Na de laatste telling worden de gegevens verwerkt in de compu ter. Om te kunnen bepalen welke soorten in welke hoeveelheden hebben gebroed, moet er aan een aantal criteria voldaan worden. Een belangrijk criterium is de Zeeuws Landschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 7