a Een kneu (vrouwtje) op de uitkijk. (E. Speksnijder) Houtsnip. Vaak moeilijk te zien tegen de achter grond, maar hier duidelijk herkenbaar, (e. Speksnijder) i ZeeuwsLandschap - datumgrens, zoals die in handboe ken per soort wordt vermeld. Veel van 'onze' broedvogels komen in het voorjaar terug uit hun over- winteringgebied. Een deel van hen blijft in Oranjezon, de rest trekt nog verder naar het noorden. De datumgrens geeft de datum aan waarop je, op basis van jarenlange waarnemingen, een geldige waar neming hebt van een broedvogel. Vogels die je vóór de datumgrens waarneemt kunnen nog door trek ken. Na de datumgrens kun je er vanuit gaan dat ze hier proberen te broeden. Een lastig punt bij inventariseren is de vraag of twee waarnemingen van twee vogels zijn, of van één op twee plaatsten? Daarvoor hante ren we een tabel met zogenaamde fusieafstanden. De fusieafstand is 'de afstand tussen twee waar nemingen van dezelfde soort (bv. twee mannetjes winterkoning), waarbij je er vanuit mag gaan dat het dezelfde vogel was, op basis van de territoriumgrootte van de soort. Voor de winterkoning is de fusieafstand bijvoorbeeld 200 meter, maar voor de houtsnip een kilometer. Elf soorten van rode lijst Door de diverse biotopen in Oranjezon, is er veel variatie in vogelsoorten. In totaal hebben 66 verschillende soorten hier in 2009 gebroed, of een poging daartoe gedaan. Veel soorten hebben een duidelijke voorkeur voor een spe cifiek biotoop. De nachtegaal is bijvoorbeeld een vogel met een sterke voorkeur voor dicht struweel van waaruit hij zijn kenmerkende zang laat horen. Efoewel deze (rode lijstjsoort luid en duidelijk zingt, is hij in de praktijk moeilijk te zien in het dicht struweel. Ondanks zijn naam. hoor je deze vogel ook gewoon overdag. Met 68 territoria in Oranjezon is de soort goed ver tegenwoordigd. Een andere rode lijstsoort die met 32 territoria aanwezig was, is de graspieper. Deze vogel geeft in Oranjezon de voorkeur aan de duinenreep langs de rand van het gebied. Op de grond tussen het

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 8