DESOPHIAPOLDER, WEER NATUUR Tussen Oostburg en Aardenburg ligt de Sophiapolder, een nieuw natuurgebied van 65 ha dat tussen 2000 en 2006 is ingericht. Het historisch krekenlandschap dat hier tot de 19de eeuw aanwezig was heeft als onderlegger gediend. Sinds de nieuwe inrichting heeft de Sophiapolder zich tot één van de vogelrijkste gebieden van West- Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld. De historie, de natuurontwikkelingen, en de gewenste beheermaatregelen voor de komende jaren heeft Het Zeeuwse Landschap onlangs samengevat in een beheerplan voor dit gebied. STEILOEVERS EN EILANDEN uitzichtpunt Door René Beijersbergen Landschapshistorisch gezien ligt de Sophiapolder in wat eens het Coxysche Gat was. Dit was een breed, en vertakt getijdengeulsytsteen, dat het toen nog veel grotere Zwin verbond met de Braakman. In de 18e eeuw verzandde het Coxysche Gat, en de smalle resterende geul kreeg de naam Passageule. Vanaf de kant van de Braakman werd de Passageule in gedeelten afgedamd. In 1788 werd de Bakkersdam aangelegd. Het gedeelte ten westen hiervan, de hui dige Sophiapolder, verlandde daarna snel, waardoor verdere inpoldering in het verschiet lag. Deze inpoldering werd ter hand genomen door gene raal Jozef van Damme, die in de Napoleontische tijd generaal was in het Franse leger. Voor bewezen oor logsdiensten beloonde de kleine keizer van Damme met een vergunning voor inpoldering van verlande kreekgebieden, slikken en schorren rond Oostburg. Meerdere polders kwamen onder leiding van gene raal van Damme tot stand. In 1807 werd de bedijking van de Sophiapolder, genoemd naar van Damme zijn vrouw Sophia 't Kind, afgerond. Nu, een goede twee eeuwen later is deze landbouw- polder weer terug gebracht naar het stadium van vlak voor de bedijking; een lang gerekt gebied ge vormd door grote geulen, eilanden, schiereilanden, ondiepwaterzone's, en natte graslanden. De omvorming tot natuurgebied heeft jaren ge duurd, omdat de inrichtingswerken gecombineerd, en deels gefinancierd werden met commerciële zandwinning. In de ondergrond van de Sophiapol der zat een meters dikke laag goed bruikbaar zand, afgezet in de tijd dat via het Zwin bij elke vloed- stroom zand uit de Noordzee werd aangevoerd en bezonk tijdens de kentering. Jarenlang lagen bergen zand in de Sophiapolder te wachten op afvoer naar ZEEUWS -16-LANDSCHAP

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2012 | | pagina 24