25 jaar SLZ De Boom In 2-2008 door Sandra Dobbelaar, medewerkster SLZ Deel 4: de periode 1998-2002: Nieuwe werkvelden 'Jubilerende Stichting Landschapsbeheer groeide stormachtig' bericht de krant in september 1998. Een mooi begin voor een artikel in het kader van weer een jubileum, 10 jaar later. De stichting groeide in die eerste 15 jaar inderdaad stormachtig. Van 1naar 20 mensen aan per soneel en een 12x zo groot budget als in de beginjaren. SLZ is een uitvoerende organisatie die het grootste deel van de tijd besteedt aan het geven van advies, het maken van plannen en uitvoeren van projecten. Opvallend is het aantal symposia dat in 1998 plaats vond. De actie 'Maak je erfgoed' werd afgerond met een leerzame dag over boerenerven. Rondom de Zeeuwse bloemdijken hield men naast een voor lichtingsdag ook een bijeenkomst voor eigenaren en beheerders. Een foto van Jan Wolkers in het Jaarverslag verwijst naar het Boomkikkersymposium dat dan wordt georganiseerd in het kader van het project 'Herstel Amfibiebiotopen in Zeeuws- Vlaanderen'. Krantenartikelen uit 1999 laten ook weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen zien waarmee SLZ actief is in dat jaar. Nieuwe cursussen gaan van start, de dijkendagen worden voor het eerst georganiseerd, winterverblijven voor vleermuizen ingericht en bloemdijken gemaaid. De actie Boeren planten bomen krijgt vervolg, we gaan aan de slag op buitenplaatsen en heel veel landschapselemen ten worden aangelegd of onderhouden. Heggen, hakhout, drinkputten, knotwilgen en hoogstamfruitbomen zijn op zich al cultuurhistori sche elementen. Dat zijn echter niet de elementen die men vanaf dan 'cultuurhistorische en aardkun dige elementen' gaat noemen en die een aparte plaats binnen SLZ krijgen. Officieel gebeurt er in 1999 niets onder die noemer, maar een bericht uit de krant laat zien dat er wel degelijk activiteit is op dit vlak. Bij Driewegen wordt een dijkcoupure weer in ere hersteld en in Hulst wordt gewerkt aan de voormalige spoorbaan. De laatste is t.b.v. de levendbarende hagedis en geeft meteen de strekking aan van de manier waarop SLZ voorlo pig invulling wil geven aan het nieuwe werkveld Cultuurhistorie en Aardkunde. Men wil meer en meer aandacht cre- eren voor met name cultuurhistorie, maar wel vanuit het oogpunt van eco logische waarden. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van waterpartijen op een aantal forten in Zeeuws-Vlaanderen voor amfibieën en het opknappen en inrichten van bunkers voor vleermui zen. Een jaar later, in 2000, gaat de campagne 'Erfgoed al goed' van start om draagvlak te creëren voor cultuur historische elementen in Zeeland. Een prijsvraag levert een lijst op, met door het publiek ingezonden elementen die wel een opknapbeurt kunnen gebrui ken. Voor het eerst duikt hier de naam op van de Zwartenhoekse Zeesluis. Dat jaar wordt ook voor het eerst de Erftrofee uitgereikt aan de eigenaren van het mooiste erf van Zeeland. Het begin van een nog steeds lopende ,22

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 24