traditie. Wanneer naar aanleiding van deze twee acties een jaar later er een klein, maar concreet herstelproject van start gaat voor cultuurhistorische ele menten, lijkt het er op dat SLZ cultuur historie ook als waarde op zich begint te zien. Naast het project specifiek bedoeld voor cultuurhistorische ele menten, gebeurt er onder andere noe mers ook een en ander. Boerenerven staan in de schijnwerpers en er komen subsidies voor het opknappen ervan. Bij Aardenburg wordt een hollestelle hersteld en in Kapelle steken collega's en vrijwilligers turf op de ouderwetse manier. Meer en meer ook weten par ticulieren de weg te vinden naar SLZ voor een advies op het gebied van cul tuurhistorie. Opmerkelijk is dat in 2001 er nog een m nieuw werkveld wordt benoemd. Een werkveld dat eigenlijk al lang bestaat, maar waarvan de activitei ten verspreid zaten onder andere noemers binnen de stichting. Akker- en weidevogelbescherming, een reeks verschillende soortenprojecten en diverse klein schalige maatregelen voor de natuur worden voort aan onder de noemer 'Soortenbeheer' uitgevoerd. De Provincie Zeeland stelt in dat jaar een nieuw Provinciaal soortenbeleid op, die voor een aantal bedreigde Zeeuwse soorten specifieke maatregelen voorstelt. SLZ gaat aan de slag met voorlichting en concrete maatregelen voor bijvoorbeeld zwaluwen, uilen, hagedissen, muurplanten, vlinders en de ijsvo gel. Voor de stichting betekent dit ook het oprichten van een meldpunt bedreigde soorten en het werken aan een netwerk van vrijwilligers en gemeenten die hierbij een rol kunnen spelen. Een jaar later stelt SLZ een nieuw beleidsplan op voor de komende 5 jaar. Hierin wordt de verdere 'professionalisering' van de stichting genoemd. Alle stichtingen landschapsbeheer zullen overgaan op een meer professio nele projectorgani satie. Voor SLZ heeft dit geen ingrijpende veranderingen in de organisatie tot gevolg. De komende periode zullen de werkvelden zoals Cultuurhistorie aardkunde, Soortenbeheer en Voorlichting educatie verder uitgebouwd worden. De Boom In 2-2008 srgeten dijkcoupure in ere herst»' jubilerende stie 1 -mdse\u\psY>eV groeide storm» Jaarverslag 1998 1. Opvattende feiten in 199»

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 25