Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft een project dat zich richt op kleine bosjes. Ondanks dat het al bijna twintig jaar bestaat, is het weer helemaal actueel. Om verschillende redenen willen mensen iets met bos momenteel. Een mooi moment om het project'Kleine bosjes' weer eens op te frissen en onder de aan dacht te brengen. Kleine bosjes Verspreid in Zeeland vinden we kleine bosjes. In het Zeeuws-Vlaamse zandge bied en in de binnenduinranden wordt het landschap gekenmerkt door veel beplan tingselementen waaronder kleine bosjes. In het open polderlandschap vinden we diverse kleine bosjes vaak van jongere datum. Meestal zijn dit terreintjes met een landhuis (de oude landgoedregeling) of populierenbosjes van 1 tot 5 ha. Waarom een project? Veel bosjes bestaan uit een beperkt aantal soorten. Door een eenzijdige soortkeuze (bv. populier of naaldhout) en gebrek aan onderhoud hebben ze zich vaak ontwik keld tot een saai stakenbos. Er is weinig variatie in de beplanting en de bosstruc- tuur, waardoor hun betekenis voor flora en fauna beperkt is. Soms hebben invasie- ve soorten zelfs de overhand gekregen. Ook voor bewoners en recreanten zijn deze bosjes niet erg aantrekkelijk. Via het project Kleine bosjes kunnen eige naren hun bosje om (laten) vormen naar een bos met meer biodiversiteit, een hogere natuur-, recreatieve- en landschappelijke waarde. Daarnaast willen steeds meer eigena ren een bosje aanleggen, om een bij drage te leveren aan het landschap, de natuur, het klimaat of om er zelf plezier aan te beleven door er bijvoorbeeld een voedselbos van te maken. Ook bij nieuw aan te leggen bosjes, kan SLZ via dit project ondersteunen bij de planvorming, de uitvoering en het beheer. Advies SLZ kan eigenaren van kleine bosjes advies geven over hoe ze hun bosje kunnen beheren of omvormen. Een aantal eenvoudige maatregelen kan leiden tot een hogere natuurwaar de en een aantrekkelijker beeld in het landschap. Samen met een mede werker van SLZ wordt het bos goed in beeld gebracht. Algemene en prakti sche maatregelen die gericht zijn op een gevarieerde bosmantel/zoom- vegetatie en variatie in de structuur van het bos worden aangereikt. Soms is een advies voldoende en kan de eigenaar zelf aan de slag. Regelmatig gaan ook de vrijwilligersgroepen van SLZ aan de slag met de geadviseerde maatregelen. Jong bos mét 'dicht Opeéhstaande 'Öomèn van dezelfde soort. Foto SLZ 22 Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 13