Planvorming De meeste eigenaren willen meer houvast en kiezen voor een eenvoudig of uitge breider plan voor hun bos om de verschil lende waarden van hun bosje te vergro ten, of juist om een heel nieuw bosje te realiseren. Voor het maken van een plan wordt dan gekeken naar de toestand en de potentie van het bos. Planten en dieren worden geïnventariseerd en grondsoort en landschappelijke ligging in kaart gebracht. Voorstellen voor verbetering van de natuur- en landschappelijke waarden van het bos worden beschreven en opge nomen in een meerjarenplan van aanpak. Naast algemene maatregelen worden in een plan ook specifieke maatregelen opgenomen, die alleen gelden voor het bos in kwestie. De voorgestelde maatrege len worden vervolgens uitgevoerd door vrijwilligersgroepen, bedrijven of de eige naar zelf. Autochtoon, inheems en streekeigen Bij aanleg van een bosje of bij omvorming wordt vaak aanplant van verschillende soorten bomen en struiken geadviseerd. Met het oog op een zo groot mogelijke natuur- en landschapswaarde, kiest SLZ voor soorten die thuishoren in Zeeland. Om het makkelijker te maken bij het bepa len wat er waar in Zeeland het beste kan worden aangeplant, heeft SLZ een assorti- mentslijst bomen en struiken opgesteld. Op deze lijst vind je inheemse (soms autochtone) en streekeigen soorten en een uitleg die je helpt bij het maken van de juiste, voor jouw locatie passende keuze. De lijst is te vinden op de website van SLZ. Autochtoon of inheems De soorten die in Nederland nu van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich (na de laatste ijstijd) opti maal aan de hier heersende klimatologische omstandig heden hebben aangepast. De nakomelingen van deze bomen en struiken zijn dus van oorspronkelijk inheemse of autochtone herkomst. In Nederland komen ongeveer honderd soorten inheemse bomen en struiken voor. Slechts een deel van de nu aanwezige exemplaren kunnen we tot de wilde flora rekenen. Veel bomen en struiken zijn weliswaar inheems, maar komen uit ande re klimaat- en floragebieden. Ze zijn hier geïntroduceerd en aangeplant. Streekeigen Streekeigen zijn de boom- en struiksoorten die van nature in een gebied voorkomen (inheems) en soorten die hier aan zijn toegevoegd vanuit cultuurhistorisch perspectief (streekeigen). Meedoen ledereen die een bosje heeft of wil aanleggen, kan aan het project deel nemen. Een afspraak maken hiervoor kan via het contactformulier van SLZ op de website. Daar is ook meer informatie te vinden over kleine bosjes en SLZ. Om de continuïteit te waarborgen kunnen eigenaren een abonnement afsluiten waarbij er in ieder geval één maal in de twee jaar een SLZ mede werker langskomt bij de boseigenaren voor advies. Het project Kleine bosjes, wordt gefi nancierd door de Provincie Zeeland, de Nationale Postcode Loterij en de betrokken eigenaren. Ondergroei in bosje. Foto: SLZ 24 Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 14