Op het moment van schrijven zitten we midden in de hittegolf waarin veel men sen verkoeling en vertier zoeken op het strand. Maar waarom zouden we de ver koeling niet zoeken in één van de vele bossen/bosjes die het veelal open Zeeland toch rijk is? En niet alleen met warmte, nee juist in het bos maken we de verschillende seizoenen goed mee. Maar wat voor bos sen hebben we en wat kunnen we er doen? deze buitenplaatsen is ook (deels) open gesteld waardoor er gewandeld kan wor den. Juist de afwisseling van bos (met soms zeer oude bomen), mogelijke ont moetingen met reeën of damherten, open weides met interessante flora en fauna en doorkijkjes op de historische bebouwing De oudste bossen in Zeeland komen voor op de historische buitenplaatsen of de res tanten daarvan. Mooie voorbeelden daar van zijn de Manteling op Walcheren, Schuddebeurs en landgoed Ter Hooge. Deze zijn als een groene oase in het veelal open Zeeuwse Landschap. Een aantal van maakt dat het erg leuk is om hier te wandelen en tot rust te komen op een bankje. Naast de historische buiten plaatsen hebben we ook de nieuwe landgoederen die verplicht zijn om groen (vaak bos) te planten en het landgoed ook open te stellen. In Zeeland zijn bij ruilverkavelingen veel bossen en bosjes aangelegd zoals de zogenaamde dorpsbosjes. Doordat deze bosjes zich ontwikkeld hebben tot volwaardig bos, is het ook echt leuk om hier een boswandeling te maken, te spelen ofte picknicken. Ook zijn bewoners soms betrokken bij het beheer of activiteiten. Zo is in Bigge- kerke met schoolkinderen een dorps boomgaard geplant op een open weide in het dorpsbos. Behalve wan delpaden ligt er ook een mountain bikeroute zodat door het bos en de dorpsboomgaard gewandeld en gefietst kan worden. Op Walcheren heeft de inundatie in de Tweede Wereldoorlog een enorme impact gehad op het landschap. In de ruilverkaveling na de oorlog is veel nieuwe beplanting aangebracht zoals de bossen rond de kreken die ontstaan zijn door de inundatie bij Ritthem, Vlissingen, Westkapelle en Veere. Hierdoor zijn ook hier nieuwe recrea tiegebieden ontstaan. Ook was er de 2-hectareregeling met nieuwe bunga lows waarbij minimaal 1 hectare van het perceel beplant moest zijn met opgaand hout. Hierdoor gaat deze bebouwing mooi op in het groen en is niet storend in het landschap. Veel van de (meestal onverharde) wan delpaden in de bossen, bosjes en op de buitenplaatsen zijn ook opgeno men in het wandelnetwerk dat door SLZ beheerd wordt. Zoek bij een wan deling eens een route op die over een buitenplaats of door een bosje loopt! Wandelen door dorpsbosje Kloosterzande in de herfst. Foto: Luciën Calle Doorkijkje op landgoed Ter Hooge Foto: Pieter Voets 12 Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 8