w Exoten en bos Door: Elly Jacobusse, SLZ Het begrip biodiversiteit krijgt de laat ste tijd steeds meer aandacht. Over het algemeen geldt: hoe groter de verscheidenheid in levensvormen, hoe veerkrachtiger en vitaler een eco systeem. Je zou denken dat de komst van'nieuwe'uitheemse soorten dan ook wordt toegejuicht. Het vergroot immers de biodiversiteit. Maar vaak is dit juist niet het geval. Uitheemse soor ten kunnen inheemse soorten die hier van oudsher al voorkomen in de ver drukking brengen en daarmee de diversiteit juist omlaag brengen. Vliegverkeer Uitheemse soorten, ook wel exoten genoemd, kunnen op allerlei manieren hun intrede doen. Soms komen ze onbedoeld via bijvoorbeeld vliegver keer of ballastwater van schepen in de natuur terecht. Maar het komt ook voor dat ze doelbewust door mensen geïntroduceerd worden. Soms blijkt later dan dat deze soorten zich erg snel kunnen verspreiden en de inheemse soorten verdringen. Dit worden dan ook wel invasieve exoten genoemd. Ook door een steeds warmer klimaat kunnen exoten zich vestigen. Niet alle exoten hoeven zich overigens invasief te gedragen. Sommige uitheemse en inheemse soorten kunnen op dit Amerikaanse vogelkers. Foto: Ewoud Voogd. moment naast elkaar voortbestaan, maar het is niet zeker of dit altijd zo blijft. Exotenverordening Sinds 3 augustus 2016 geldt voor bepaalde schadelijke exotische soorten een Europese exotenverordening. Deze soorten staan op de zogenaamde Unielijst en mogen niet verhandeld, gekweekt, gehouden, getransporteerd en geïmporteerd worden. De popula ties die zich in de natuur bevinden die nen bovendien verwijderd te worden. Vaak zijn dergelijke soorten echter zo hardnekkig datje meestal niet verder komt dan bestrijden en het zo goed mogelijk'in toom houden'. Voorbeelden van invasieve soorten die ook in Zeeland veelvuldig voorkomen zijn de reuzenberenklauw en Ameri kaanse vogelkers. Met name die laatst genoemde soort wordt door medewer kers en vrijwilligers van SLZ samen met eigenaren zeer intensief bestreden op de Kop van Schouwen. Reuzenberenklauw is in de 19e eeuw naar Nederland gehaald als sierplant. Doordat de soort snel groeit in het voorjaar en een gesloten bladerdek heeft, worden inheemse soorten ver drongen. De soort is in Zeeland vaak te vinden in bossen, bosranden, struwelen, bermen en waterkanten. Bestrijding blijft lastig, maar wordt door SLZ zo nu en dan gedaan middels maaien vóór zaadzetting. Concurrentie Andere voorbeelden van invasieve exoten zijn de zonnebaars en water- crassula. De zonnebaars is een vissoort die in de natuur terecht is gekomen doordat mensen hun vijver of aquarium wegdeden en de daarin levende vissen uitweg boden in de natuur. Hij concur reert inheemse soorten weg en eet o.a. vissenlarven en amfibieën. Door het uitzetten van snoeken en door water partijen minder diep te maken kan deze soort enigszins onderdrukt worden. Ook de invasieve waterplant watercrassula is er op een dergelijke manier terecht gekomen. Andere waterplanten worden overwoekerd en wateren kunnen ongeschikt worden voor amfibieën en vissen. Ook zuur stofloosheid en verslechtering van waterkwaliteit zijn bekende effecten. Dominant Om de Zeeuwse natuur te behouden is het dus van groot belang om invasieve exoten geen kans te geven en/of ze te blijven bestrijden. Dit geldt ook zeker voor kleine bosjes. Omdat de opper vlakte van een klein bosje -de naam zegt het al- niet groot is, is een eco systeem sneller uit balans en hebben invasieve exoten dus vaak nog meer impact. Een invasieve exoot als de Amerikaanse vogelkers heeft daar snel de neiging om erg dominant te worden. Het is belangrijk om te blijven controleren op aanwezigheid van zulke soorten en zo nodig in te grijpen. SLZ kan daarbij helpen met advies of ondersteuning in de uitvoering. W 41- 14 rsir\NieuW-Haamstede. I Fbfo^Ewoud Voogd. Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 9