MEDEDELINGEN WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Mededelingen omtrent de jaarvergadering van de Werk groep Historie en Archeologie gehouden op 6 april 1982 in het Rijksarchief in Zeeland. Tijdens het huishoudelijke gedeelte van de vergadering, die door 23 leden werd bijgewoond,kwamen onder meer de volgende zaken aan de orde: de jaarrekening 1981 en de begroting 1982bestuurswisseling en de verschil lende projecten. De rekening over 1981 was door de kascommissie in orde bevonden dientengevolge werd de penningmeester de heer B.Oele gedechargeerd.Deze kon mededelen dat de leden van de Werkgroep ruim 800 gulden hebben bij gedragen in de aankoop van de Weense vleugel door de Werkgroep Muziek. Voor de reeds enige tijd bestaande vacature van de heer L.A.DeWitte (vicevoorzitter) werd de heer P.Sijnke, archivaris der gemeente Middelburg,gekozen.De heer P.Bos, (secretaris),die om persoonlijke redenen zijn functie neerlegde,werd opgevolgd door drs.R.C.Hol,chartermees ter aan het Rijksarchief in Zeeland.De voorzitter richt te een dankwoord uit tot de heer Bos,die hierop het bestuur bedankte voor de prettige samenwerking. Bij acclamatie werden de twee periodiek aftredende bestuursleden de heer B.Oele en de heer M.P.de Bruin herbenoemdHet huisnamenproject Middelburg is in een definitieve fase gekomen.De aanvraag bij het Ministe rie van Sociale Zaken voor een typiste voor de periode van één jaar is goedgekeurd.M.iv. 3 mei is zij op het gemeentearchief begonnen met het uittypen van de ca. 30000grotendeels handgeschreven fiches. De bewerking van het manuscript van het "Testament Bommenee" zal zeer waarschijnlijk dit jaar gereedko men.Voor de uitgaven van het Testament in de serie werken van het Genootschap zal t.z.t. wel een aanvul lende subsidie nodig zijn. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1982 | | pagina 18