ll.lb-11.30 Diapresentatie over Nehalennia, met toelich ting. 11.30-12.15 Prof. dr. P.A. Henderikx, hoogleraar Nederzettings geschiedenis van de Nederlanden aan de Uni versiteit van Amsterdam, over: 'Dorpen in de Schelde-delta van de Romeinse tijd tot circa 1300.' - De Zeeuwse Bibliotheek ligt op onge veer vijf minuten van het station. Men steekt het kanaal over, 100 meter rechtdoor, tweede straat links en men staat voor de Zeeuwse Bibliotheek. - Parkeren is in principe mogelijk bij de Bibliotheek. Bij het station is eveneens parkeergelegenheid. - De kosten die aan deze ochtend verbonden zijn, bedragen 10,00. N.B.: deelname na telefonische opga ve bij drs. A. Molendijk, Spanjaard straat 29 te Middelburg; tel. 01180- 26793. Betaling is mogelijk aan de zaal. - Wilt u, als u kinderoppas nodig heeft, z.s.m. contact opnemen met mw. drs. T. Blom-Polderman, Oude straat 51 te Veere; tel. 01181-2010. Ook voor andere vragen kunt u hier terecht. Nationale archievendag De Vereniging van Archivarissen in Nederland (VAN) bestaat in 1991 pre cies 100 jaar. Aan dit feit wordt landelijk de nodige aandacht geschon ken. Zo is er onder meer een natio nale archievendag op 12 oktober aan staande. Op die dag zullen vele ar chiefdiensten in den lande hun ruim ten voor publiek openstellen. Ook Zeeland doet mee. Op zaterdag 12 oktober kunt u terecht bij een aantal Zeeuwse archiefdiensten, te weten - het gemeente-archief Axel - het gemeente-archief Goes - het gemeente-archief Middelburg - het gemeente-archief Veere - het rijksarchief in Zeeland - het streekarchivariaat Schouwen - Duiveland en St-Philipsland Er worden talrijke aktiviteiten ont plooid zoals tentoonstellingen, film-, video- en diavertoningen, rondleidin gen e.d. Het gemeente-archief Axel is op 12 oktober geopend van 13.00- 17.00 uur; het gemeente-archief Veere van 12.00-17.00 uur. De overige deelnemende archiefdiensten zijn geopend van 10.00-17.00 uur. TENTOONSTELLINGEN Schelpententoonstelling Biologisch Museum Van 26 juni t/m 3 november 1991 wordt in het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle een tentoonstelling over schelpen gehouden. Deze omvat vier hoofdonderwerpen: het dier in de schelp, de leefwijze van schelpdieren, de relatie met het milieu en de econo mische aspecten (visserij). De tentoonstelling, genaamd 'Een zee van schelpen'omvat modellen en na gemaakte stukjes wad en dijk, die tonen dat ook schelpdieren zijn aange past aan de omgeving waarin ze leven. De opbouw van vitrines en tekstpane len vertoont gelijkenis met een ra derwerk van tandwielen, hetgeen ver wijst naar het als een precisie-in- strument functionerende ecosysteem Verder omvat de tentoonstelling ver schillende 'doe-elementen'zoals spelletjes om de opgedane kennis te testen. Ook zijn er werkbladen en video's. De schelpententoonstelling is gemaakt door het Pieter Vermeulen Museum, in samenwerking met het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden. Het Zeeuws Biologisch Museum is ge opend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, op zaterdag van 13.30-17.00 uur, op zondag' van 10.00-17.00 uur. 's Maandags is het gesloten. Dubbel-installatie Paul de Nooyer De internationaal aktieve beeldend 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 26