ARCHEOLOGISCH NIEUWS 1990 Uit: Jaarverslag 1990 van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem onderzoek, Amersfoort (Kerkstraat 1, 3811 CV; tel. 033- 634233). Provinciaal archeoloog Zeeland drs. R.M. van Heeringen. Kantoor en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Balans 17, 4331 BL Middelburg; tel. 01180- 23732. Algemeen Een uitgebreide versie van 'arche ologisch nieuws 1990' zal worden opgenomen onder de titel 'Archeo logische kroniek van Zeeland over 1990' in het Archief. Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1991. Nadat aanvankelijk door toedoen van de publicatie van het beleidsplan van de projectgroep 'Herstel Karolin gische Burcht' de kansen op een spoe dige reconstructie of nieuwe inrich ting van de vroegmiddeleeuwse ronde burcht van Oost-Souburg zeer waren toegenomen, is dit streven toch weer in een impasse geraakt. De voorberei dingen voor de definitieve archeolo gische uitwerking en publicatie vinden echter gewoon doorgang. De gemeente Westerschouwen onder zoekt momenteel de mogelijkheden 'hun burcht' op een verantwoorde manier toeristisch te ontsluiten en het nabij gelegen oude schoolgebouw als archeo logisch bezoekerscentrum in te richten. Na een zeer lange voorbereidingstijd, onder andere veroorzaakt door de decentralisatie op monumentenzorg gebied, is de provinciale nota 'Monu mentenzorg en Archeologie' verschenen. Daarin wordt duidelijk dat de provin cie Zeeland haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de archeologie seri eus wenst vorm te geven. Aangezien de implicaties van het in werking treden van de nieuwe Monumentenwet op 1 januari 1989 niet meer in deze nota konden worden verwerkt, zal zo spoedig mogelijk in 1991 het archeo- logie-beleid nader worden vormgegeven. Monumentenzorg De in januari geleverde reactie op de startnotitie MER-procedure* rijks weg 58 gedeelte Schoondijke-Sluis (rondweg Oostburg) in Zeeuws-Vlaan- deren leidde tot een nadere verken ning van de waarden in het gebied door de Stichting RAAP (zie voor de resultaten onder vondstmeldingen en verkenningen). I.v.m. de aanleg van rijksweg 61 ter hoogte van Zaam- slag zou eveneens het terrein 'De Tempel' aan een nader onderzoek wor den onderworpen. Door een betre- dingsverbod kon dit onderzoek helaas (nog) geen doorgang vinden. In juni is door de velddienst een begin ge maakt met de geautomatiseerde pre- cisiewaterpassing van alle Zeeuwse vliedbergen. Deze werkzaamheden zijn zowel van belang uit het oogpunt van monumentenzorg als in wetenschappe lijk opzicht. Voor het eerst ontstaat een inzicht in de morfologie van dit type monumenten. Dit jaar konden drie bergen worden opgemeten (zie onder)Twee vindplaatsen in de pro vincie zijn op 'het voorbereidings schema' ter wettelijke bescherming geplaatst. Het gaat om de terp 'Com- merswerve' ten westen van Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen en om het ver dronken dorp Nieuwlande in de Oos- terschelde. De terp wordt momenteel bedreigd door de hiervoor genoemde rondweg Oostburg, de 'dorpswüstung' Nieuwlande door illegale graverij. In maart werd een reactie gegeven op de tracénota Westerschelde Oever verbinding. Provinciaal Depot Op 21 mei overleed onverwacht de heer R.L. Mönchgesang. Via het Ad ministratief Dienstencentrum Zeeland tekende hij aanvankelijk op de vesti ging Goes van het ADZ, later op het Provinciaal Depot, gedurende een reeks van jaren archeologisch materi- 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 4