MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE B estuursmededeling Een eigen tijdschrift voor het Genoot schap De ledenvergadering van het Zeeuwsch Genootschap besloot in zijn vergade ring van 17 december 1991 het collec tief abonnement op het Zeeuws Tijd- schrift op te zeggen en voortaan een eigen tijdschrift, getiteld Zeeland uit te geven. Dit ingrijpende besluit is met name een gevolg van de hoge kosten die het abonnement op het Z/T met zich mee bracht. Dit zou met ingang van 1992 46.000 gaan kosten terwijl het Genootschap wegens verschijning op ongunstige tijdstippen genoodzaakt was een Bulletin uit te geven, wat ook nog 5000 kostte. Het eigen tijdschrift kan daarentegen voor 32.000 worden uitgegeven en ook dienen als mededelingenorgaan, zo dat geen extra Bulletin meer nodig is. Zeeland zal vier maal per jaar ver schijnen, in de maanden maart, juni, september en december. Daarnaast zal een niet seizoen-gebonden thema nummer worden uitgebracht, bijvoor beeld een historisch-topografisch ca hier in combinatie met een tentoon stelling of een congresnummer. In juni en december zullen ook de convo caties voor de ledenvergadering wor den meegezonden. Het bestuur van de Werkgroep Histo rie en Archeologie wenst het 'Moeder- genootschap' van harte geluk met deze beslissing, die eigenlijk al veel eer der genomen had moeten worden. Het was van meet af aan niet verstandig met een leenabonnement te werken. Uitgerekend in hetzelfde jaar 1964 toen de Werkgroep Historie en Archeologie zijn eigen Bulletin start te, ging het Genootschap over tot het collectief abonnement op het ZT Wat voor onze werkgroep en de ZVDO reeds decennia lang een vanzelfspre kendheid is nl. de vereniging mede door middel van het mededelingenblad een eigen gezicht te geven, efficiënt activiteiten aan te kondigen en ver zendingen te combineren, wordt eerst nu voor het Genootschap werkelijkheid. Zeeland zal hopelijk geen concurrent voor Nehalennia zijn. Het zal aan dacht besteden aan alle vakgebieden die binnen het Genootschap worden beoefend of de interesse van de leden hebben. Naast geschiedenis zal ook aandacht worden besteed aan economie, sociologie, taal- en letterkunde, kunst en kunstgeschiedenis, natuur en milieu, geografie etc. Er zijn ui teraard raakvlakken, maar dat is ook met andere tijdschriften het geval. Voorlopig zal Zeeland uitsluitend verenigingsorgaan zijn en alleen aan leden van het Genootschap worden toegezonden. Wie interesse heeft voor het lidmaatschap van het Genootschap krijgt op verzoek een exemplaar van het o-nummer toegezonden. Men kan zonder verdere verplichting een num mer aanvragen bij het bureau van het Genootschap, Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg of via de tele- foonbeantwoorder 01180-30347. Beleidsplan Zeeuwse Museumstichting Voor musea en museale instellingen is het vaststellen van een beleids plan tegenwoordig een noodzaak. Een beleidsplan vormt, althans voor een bepaalde periode, het belangrijkste richtsnoer voor de bestaande en ge wenste museale taken en werkzaam heden. Het beleidsplan dat het bestuur van de Zeeuwse Museumstichting in de cember vorig jaar presenteerde, heeft als belangrijkste doel 'om de voor naamste subsidiëntende Provincie Zeeland en de Gemeente*Middelburg, de informatie te verstrekken op grond waarvan zij zich een oordeel kunnen vormen over de beleidsvoor nemens van de Zeeuwse Museumstich ting' Het plan geeft volgens de in- 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 23