de provinciaal museumconsulent voor enige tijd een overleggroep in het leven geroepen. Dit Nehalennia-over- leg had als belangrijkste doel de ver schillende inrichtingsplannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Aan het Nehalennia-overleg namen deel het Gemeentelijk Archeologisch Museum (Aardenburg)het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland (Goes), het Zeeuws Museum (Middelburg) het Streekmuseum 'De Meestoof' (Sint- Annaland) en het Maritiem Museum (Zierikzee). Ook de provinciaal arche oloog was bij het overleg betrokken. Het Nehalennia-overleg is inmiddels afgesloten, met als resultaat een breedgedragenglobale afstemming. De musea in Aardenburg en Sint- Annaland blijven of gaan zich richten op kleinschalige, algemene presentaties. Het gebruik van originele altaarste nen is voor dit soort presentaties niet noodzakelijk. Het museum in Zierikzee zal een thematisch zwaarte punt gaan leggen bij de scheepvaart in de Romeinse tijd. Hiervoor zijn inmiddels enige altaarstenen en an dere bouwfragmenten van het Rijks museum voor Oudheden in bruikleen verkregen. Het museum in Goes zal thematische zwaartepunten gaan leg gen bij de inheems-Romeinse neder zetting bij Colijnsplaat en de reli gie. Het museum in Middelburg ten slotte zal een uitgebreidealgeme ne presentatie realiseren. Van het Rijksmuseum voor Oudheden zijn daar voor diverse altaarstenen in bruik leen verkregen. Afgesproken is verder, dat alle presentaties zoveel mogelijk naar el kaar zullen verwijzen. De presentatie van Zierikzee zal reeds over enige maanden gereed zijn. Die in Goes en mogelijk die in Aarden burg staan voor 1993 op het programma De presentaties in Middelburg en Sint- Annaland worden in 1994 gerealiseerd. Veel van het basismateriaal voor de verschillende presentaties is door de musea al in eigendom of in bruikleen verkregenToch is het goed mogelijk dat zich in particulier bezit nog on bekende altaarstenen of altaarfragmen ten bevindendie een waardevolle aanvulling zouden kunnen vormen. Indien dit het geval is dan zouden de bij het Nehalennia-overleg betrok ken musea graag in de gelegenheid worden gesteld om deze voorwerpen te bekijken. Contactpersoon in deze is de provinciaal museumconsulent (postbus 378, 4330 AJ Middelburg tel. 01180-39955) W.H.P.S. TENTOONSTELLINGEN IJZENDIJKE, Streekmuseum West- Zeeuws-Vlaanderen Presenteert Markt 28 (01176-1200) Houtsnijwerk (t/m 29 maart) Klederdracht, mutsedozen en merk lappen (11 april t/m 1 november) MIDDELBURG, Zeeuws Museum Abdij 3 (01180-26655) Nieuwe opstelling eigen collectie Domburgse periode (vanaf medio febru ari, permanente tentoonstelling) Het Middelburgs antependium 11 april tot en met 31 mei 1992 NEELTJE JANS, Delta Expo Oosterscheldedam (01115-9464) Permanente presentatie van wind en getij gegevens Expositie over windenergie OOSTKAPELLE, Zeeuws Biol. Museum Duinvlietweg 6 (01118-2620) Reewild (31 januari t/m 17 juli) BeestenboelWoensdagmiddagactivi teit voor de jeugd (vooraf opgeven) (27 mei) JeugdmuseumdagenVoor de jeugd van 6-13 jaar (vooraf opgeven) (21 en 23 april) VLISSINGEN, Stedelijk Museum Bellamypark 19 (01184-12498) Marcel Robbe, schilderijen (20 maart t/m 26 april) 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 25