MEDEDELINGEN VAN DE ZEEÜWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Bestuursmededelingen Aanbieding REWO-rapport Op 26 februari was een afvaardiging van de Zeeuwsche Vereeniging in Breda bij de presentatie van het REWO-rapport. Dit rapport is opge steld door dr. H. Rijckeboer, mede werker aan de Universiteit van Gent. Hij is tevens secretaris van het REWO. REWO staat voor Permanent Overleg Regionale Woordenboeken en is een commissie van de Nederlandse Taalunie. De doelstelling is regelmatig overleg te plegen betreffende de structuur, de aanpak van de uitvoering en de financiering van de drie Woordenboe ken der Vlaamse, Brabantse en Lim burgse dialecten. In het rapport wordt het belang van de woordenboeken uitgebreid uiteen gezet. De centrale bedoeling moet zijn het leveren van deugdelijke ge gevens voor alle mogelijke gebruikers. Allereerst is er het taalkundig nut, verder het cultuurhistorisch nut en er is ook een taalpolitieke functie! De woordenboeken zijn tevens zeer praktisch als naslagwerken en belang rijk in de praktijk der taaldidactiek De dialectlexicografie is een belang rijk onderdeel van de lexicografie van het Nederlands; de Woordenboeken moeten een zo volledig mogelijke ver zameling van de Nederlandse woorden in hun natuurlijke omgeving zijn. Doel van het rapport is een bijdrage te leveren aan het advies dat de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren uitbrengt aan het Comité van Minis ters De bijeenkomst werd bijgewoond door veel dialectologen, vertegenwoordi gers uit de politiek en natuurlijk door de pers. Voorzitter van de REWO is prof. dr. A.M. Hagen, hoogleraar te Nijmegen; hij gaf een uitgebreide toelichting bij het rapport. Verdere bestuursleden zijn prof. dr. J. Goos- sens, hoogleraar te Leuven en Munster, drs. H. Ryckeboer en dr. J. van Keymeulen, beiden medewerkers aan de Universiteit van Gent. De financiering van de drie Woorden boeken vindt op de volgende wijze plaats A. Universiteiten B. Nederlandse provincies (de pro vincie Limburg betaalt 2 volle dige arbeidsplaatsen) C. België: diverse wetenschappelij ke instellingen D. De Nederlandse Taalunie C. Particuliere fondsen Na de middagpauze werd het automa tiseringssysteem van het Vlaamse Woordenboek gedemonstreerd door drs. Kristien van der Sypt. Hierbij deden we extra kennis op i.v.m. de computer die wij op de Dialectdag ten geschenke kregen! Het hoofddoel van onze aanwezigheid was om, wanneer er een begin zou kunnen worden gemaakt met het sup plement voor ons woordenboek, aan sluiting van onze Vereeniging bij het REWO te bepleiten! Zij die belangstelling hebben voor het rapport kunnen dit bij onze ad ministratie in Kapelle verkrijgen. A.F. v.d. Z-V.S. Contacten Zuiderkwartier Zaterdag 14 maart 1992 waren we aan wezig op de boeken- en ruilbeurs die de Heemkundekring 'Het Zuiderkwar tier' hield ter gelegenheid van hun jubileum. Naast wat verkoop van onze uitgaven, hebben we deze dag vooral benut voor het leggen van contacten en het aanknopen of aanhalen van persoonlijke vriendschapsbanden. Met de Heemkundekring 'Het Zuider kwartier' zelf hebben we reeds jaren lang een goede band en wisselen we onderling onze tijdschriften uit. De kring omvat de plaatsen Hoogerhei- de, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht. Hij bezit in Hooger- 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 12