heide een aardig museum waar aandacht wordt geschonken aan archeologisch kunsthistorisch en heemkundig waarde volle zaken. Aan de Dorpsstraat te Woensdrecht bezit de Kring een oude arbeiderswoning, welke geheel ter beschikking is voor de activiteiten van de werkgroepen die de Kring rijk is. Achter deze woning bevindt zich een fraai aangelegde heemtuin. B. O. Project Zeeuwsch-Vlaanderen In februari hield prof. dr. Joh. Tael deman in Hulst een lezing voor de leden van 'De Orde van de Prince'. Als onder werp van de lezing gold: De dialecten in Zeeuwsch-Vlaanderen, in het bij zonder in het Land van Hulst. We hoor den dat het een gezellige en een zeer leerzame avond was. Op 5 maart was professor Taeldeman in Zaamslag. Op uitnodiging van de Oudheidkundige Kring "De Vier Am bachten" hield hij een lezing in het verenigingsgebouw 'De Rank'. In Zaam slag stond het dialect van het Land van Axel centraal. Er was een goede opkomst en er heerste een prima sfeer. Onze Vereeniging voor Dialectonder zoek was vertegenwoordigd door de bestuursleden J. de Klerk (Axel), G.M.P. Sponselee (Hulst) en Rinus Willemsen (Biervliet)De heren De Klerk en Willemsen hadden een informa tiestand ingericht, waarin voorlichtings materiaal over onze Vereeniging en het Project Zeeuwsch-Vlaanderen ruim schoots aanwezig was. In de pauze namen veel bezoekers/sters kennis van de vragenlijsten, de publicaties en de posters. Na de pauze was er een interessante discussie over het ver dwijnen van de dialecten in Zeeuwsch-Vlaanderen. Door de invloed van de scholen, radio, televisie en kranten verliest het dialect steeds meer terrein. Professor Taeldeman meen de dat juist in Zeeuwsch-Vlaanderen de bewoners hun dialect goed kunnen en blijven spreken naast het Algemeen Nederlands (AN). Hij vond dat het dialect geen belemmerende factor is om AN te leren of te spreken. In dit verband wees hij op kinderen die AN van huis uit spreken en een moderne taal, bijv. Engels, als tweede taal aanleren. Dan is de moedertaal ook geen belemmerende factor om de vreem de taal te leren. Kinderen die dialect spreken en geen AN zullen zich moeilijk in deze maat schappij kunnen ontwikkelen. Daarom pleitte de hoogleraar om het AN naast het dialect te handhaven. Juist in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar het dialect in tegenstelling tot Vlaanderen, niet als een minderwaardige taal wordt ge voeld. In Vlaanderen krijgt het dia lect vlug een lagere status. 'Maar thuis, bij vrienden en kennissen, daar praat ik dialect,' ging professor Tael deman verder. Dat tweetaligheid geen remmende fac tor is in de ontwikkeling van kinderen, staafde Taeldeman door te wijzen op een onderzoek aan de Rijksuniversiteit van Gent, afdeling Germanistiek. Aan de studenten werd gevraagd of ze tij dens hun jeugd een dialect of AN spra ken. Het bleek dat studenten die in hun jeugd alleen dialectsprekend wa ren geweest, tijdens hun studie bete re resultaten behaalden dan studenten die AN waren opgevoed. En dat klonk ons toch wel als muziek in de oren. Misschien zijn deze uitspraken wel een begin van een discussie in dit tijd schrift. Samenvatting van de lezing Dialecten in Zeeuwsch-Vlaanderen, in het bij zonder het dialect van het Land van Axel, gehouden te Zaamslag, 5 maart Ï992~. Het Zeeuwsch-Vlaamse dialectlandschap geeft een versnipperd beeld te zien. Dat is te zien op kaart I. Op deze overzichtskaart zijn een aantal klank verschijnselen in beeld gebracht. De dikte van de grenslijnen is een maat staf voor de belangrijkheid van de diverse concentraties van klanklijnen. Een isofoon omgeeft een bepaald gebied met een gelijke klank in bepaalde woor den. Op kaart I is duidelijk te zien, dat er een scheiding is tussen Zeeuwsch- 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 13