toegang kregen tot Zeeuwsch-Vlaanderen De ontwikkeling van uu tot eu vóór r: muur, schuur. De woorden zout, koud en hout, die in Vlaanderen niet als een tweeklank, maar meer als een aa of oo worden uitgesproken. Met deze voorbeelden toonde professor Taeldeman aan, dat het Land van Axel een zeer interessant dialectgebied is, dat zich nu eens richt op de Zeeuwse eilanden, dan weer samengaat met ont wikkelingen in het Land van Hulst of het Land van Cadzand. Voor meer informatie verwijzen we naar: J. Taeldeman: 'Op fonologische verken ning in Zeeuws-Vlaanderen'in: Taal en Tongval, jrg. 31, 1979, blz143- 191. Twee exposities met dialectonderwerpen Op Paasmaandag opende prof. dr. Joh. Taeldeman in Hulsteen expositie in het streekmuseum van "De Vier Ambach ten". Hij was hiervoor speciaal uit genodigd, omdat de dialecten in Zeeuwsch-Vlaanderen een speciale be langstelling hebben van de hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letter kunde. De Zeeuwse musea stelden in het weekend van 25 en 26 april j.l. spreekwoorden en gezegden centraal. De Hulsterse museumcommissie had voor deze gelegenheid speciale spreek woorden en gezegden uit het Land van Hulst verzameld. Met deze gegevens was een speurtocht door het museum uitgezet langs aller lei attributen, die iets met de zegs wijzen te maken hadden. Natuurlijk waren de spreekwoorden en gezegden in het dialect van het Land van Hulst geschreven, vandaar dat prof. Tael deman de eer te beurt viel de ope ningshandeling te verrichten. Ook was een deel van de expositie be schikbaar voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD). In een vitrine lagen vier publicaties openge slagen, met interessante pagina's over de woordenschat van het Land van Hulst. In een andere uitstalkast lagen Prof. dr. Joh. Taeldeman opent de tentoonstelling 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 16