overzichtskaartjes van de uitspraak van bepaalde klanken. Op deze manier waren de typerende klanken in woorden, die in het Land van Hulst gebruikt worden, in kaart gebracht. Twee vergrote pagina's uit de laatste publicatie over Ploegen en twee foto's over de medewerkersbijeen komsten in Heille (1989) en Boekhoute (1990) geven een beeld van onze samen werking in Zeeuwsch-Vlaanderen. De heren George Sponselee en Ed Steijns hadden zich zeer verdienstelijk gemaakt. Zij verzamelden en beschreven de spreekwoorden en gezegden in hun dialect. Tijdens de opening mocht de voorzitter van de museumcommissie, de heer Ed. Borm, ook een uitgebreide bestuursdelegatie van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek wel kom heten. Wij wensen de organisatoren van dit geheel succes en nodigen onze leden uit in Hulst de expositie te bezoeken. U kunt er de hele zomer terecht. Op vrijdag 24 april opende drs. W.P. Dezutter, conservator van het Stede lijk Museum voor Volkskunde te Brugge, in Aardenburg de expositie 'Met het oog op de grens'. De voorbereidende besprekingen werden bijgewoond door mw. drs. Kristien Van der Sypt en drs. Hugo Ryckeboer. Beiden zijn ver bonden aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD) te Gent. Als grensoverschrijdende activiteit is het dialectonderzoek van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek en het WVD een samenwerkingsproject, dat al opbloeide voor er sprake was dat de binnengrenzen van de E.E.G.- landen zouden vervallen Ook op deze expositie is er veel aan dacht besteed aan de resultaten van ons samenwerkingsproject. Prachtige kleurrijke overzichtskaarten geven een beeld van de verspreiding van bepaalde woorden uit de landbouwwoordenschat en het taalgebruik van de molenaar. Ook zagen we er enkele (ingevulde) vragenlijsten en kaarten over de uit spraak van hetzelfde woord in diverse gebieden van Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze klankkaarten zijn zeer informa tief. Ook tijdens deze opening was onze Vereeniging door enkele bestuursleden vertegenwoordigd En ook deze tentoonstelling bevelen we van harte bij onze leden aan, want naast de boven beschreven tentoonstel ling, geeft het Aardenburgs museum deze zomermaanden een goed beeld van de reeds opgegraven Romeinse en Middeleeuwse gebruiksvoorwerpen. Beknopt verslag van de Gentse bespreking Op 16 april besprak een bestuursdele gatie van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in Gent de stand van zaken over het lopend onderzoek in Zeeland. Uitgangspunt was het Jaar verslag van het Project Zeeuwsch- Vlaanderen. Sinds ongeveer 10 jaar is er een nauwe en prettige samen werking met de Rijksuniversiteit van Gent, waar de publicaties van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD) worden samengesteld. Ook Zeeuwsch-Vlaanderen is bij dat onderzoek betrokken. Recente publica ties over de molen en het ploegen zijn een tastbaar bewijs van deze grensover schrijdende activiteiten. Tijdens het gesprek schonken we aan dacht aan de ontwikkeling van nieuwe vragenlijsten. We verwachten binnen kort lijsten die de woordenschat opvra gen van de steenbakkerij, brouwerij, het pierbollen, de leerlooierij en de godsdienstbeleving. Dankzij onder an dere de inzet van de heer R. Martinet is een lijst over de vlasserij samen gesteld en gecontroleerd. Misschien is het mogelijk met een werk groepje te beginnen het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (WZD) systema tisch te inventariseren rondom bepaal de thema's. Met ongeveer tien perso nen kunnen dan ongeveer twee letters van het alfabet per persoon bewerkt worden. Vele handen maken licht, maar ook plezierig werk. We wachten op reacties. Uitvoerig wordt gesproken over de publicatie van het Supplement op het 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 17