derzoek, dat in werkgroepverband ter hand kan worden genomen, zullen door het voorlopig bestuur enige voorstellen worden geformuleerd. Vooralsnog gaan de gedachten uit naar het gericht verzamelen van ge gevens en informatie over bijvoor beeld belangwekkende voorwerpen of collecties in de Zeeuwse musea. Het bestuur van het Zeeuwsch Genoot schap heeft inmiddels in de oprich ting toegestemd. Geïnteresseerden in de (Zeeuwse) kunstgeschiedenis, waaronder ook zeker lezers van Nehalennia zullen zijn, worden van harte uitgenodigd zich bij de werkgroep aan te sluiten. Men behoeft overigens geen lid van het Zeeuwsch Genootschap te zijn! De contributie bedraagt 15,-. Opgeven kan via het voorlopige cor respondentie-adres postbus 378, 4330 AJ in Middelburg, telefoonnum mer 01180-39955 (Burau provinciaal museumconsulent) WHPS OVER BOEKEN M.C.S. Raats, J.J.B. Kuipers, A.J. van der Veeke (red.), Zeeuws Licht (ADZ, Vlissingen, 1992). ISBN 90-72838-06-8. Prijs 15,95. Op het gebied van de schone letteren loopt Zeeland bepaald niet voorop. Toch gebeurt er in onze provincie wel het een en ander op literatuur- gebied. Zo verschijnen al een groot aantal jaren de mooie boekjes van de Slibreeks (tegenwoordig onder auspi ciën van de Stichting Beeldende Kunst Zeeland), waarin zowel debutanten als gevestigde auteurs getuigen van hun kunnen. Ook het Middelburgse uitgeverijtje De Zandloper van Laurens Geerse is aktief. Eind vorig jaar kwam bij De Zandloper Je kamt je haar tegen verlichte vensters uit, waarin gedichten van Hans Warren, Lou Vleugelhof, Andreas Oosthoek, Neeltje Zoetje Jobse, Meindert Inder- wisch, Rob van Hese en Laurens Geer se zijn opgenomen. Drie van de voornoemde auteurs komen we ook tegen in de bundel Zeeuws Licht. Deze in maart j.l. gepresen teerde uitgave verscheen ter gelegen heid van het vijfjarig bestaan van Zeelands enige literaire tijdschrift Ballustrada. 'Zeeuws Licht moest een verhalenbundel worden. Schrijvers met Zeeuwse "roots" werden benaderd en gevraagd om hun medewerking. Een gigantisch karwei waar we des ondanks met plezier op terugkijken. Uit de talrijke brieven die over en weer zijn geschreven zou met gemak een bloemlezing kunnen worden sa mengesteld. Uiteindelijk werd het een bundel waarin proza en poëzie elkaar afwisselen. Waar de schrijver zwijgt, spreekt de dichter,' aldus de redac tie in de verantwoording achterin het 111 bladzijden tellende boek. Gedichten zijn opgenomen van Johanna Kruit, Lou Vleugelhof, André van der Veeke, Andreas Oosthoek en Hans Verhagen; proza is er van Rinus Ferdinandusse, Jaap Goedegebuure, Kees Slager, Herman Kakebeeke, Jan J.B. Kuipers, Meindert Inderwisch, Bram le ClercqCarolijn Visser, Wil liam Rothuizen, Raats en Wim Hofman. Niet alles in dit boek is even sterk, maar er is voor elk wat wils. De bun del opent met 'Het geheim van het Zeeuwse licht', een Rutger Lemming- verhaal van Rinus Ferdinandusse. Tegen een realistische achtergrond ('Een paar jaar geleden hebben we hier in Gedeputeerde Staten een be- lastingaffairetje gehad. Vreselijk voor het image van een kleine, aan wolk en wind onderworpen streek Vraag was dus: hoe maak je het bla zoen van Zeeland weer schoon? Toen hebben wij, provinciale voor lichters, een paar dingen op de rails mogen zetten: laat Zeeland nu ook weer eens pico bello-goed in het nieuws komen. Dus kwam ik met die Zeeuwse Literatuurprijs.') ontrolt zich een thriller-achtig verhaal, waarin P.J. 't Hooft een belangrijke rol speelt Kees Slager volgt het spoor terug naar Walcheren van 1945. Hij relati- 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 5