1970 en in februari 1971. Er werden meer dan honderd beelden, altaren, fragmenten en tempelresten opgevist. Het gebeurde allemaal op Zierikzees grondgebied De heer Asselbergs sprak over een extra dimensie voor het Maritiem Museum nu in de gerestaureerde kel ders van het Gravensteen een perma nente Nehalennia-tentoonstelling kon worden ingericht met als hoogtepunt 'de kijkdoos' waarin de vijf beelden staan opgesteld. Hij dankte allen, die daartoe hun medewerking hebben verleend Uit de inleiding van.dr. C.S.M. Kademaker kwam weer eens naar voren, dat de Nehalennia-verering in dit ge bied gedurende de Romeinse tijd nog steeds met veel mystiek is omhuld. Dr. Rademaker, woonachtig in Zierik- zee, is gespecialiseerd in de geschie denis van Humanisme in Nederland in de 16de en 17de eeuw. Ter gelegen heid van deze officiële bijeenkomst hield hij een inleiding toegespitst op de Nehalennia-verering. De tekst van deze inleiding wordt gepubliceerd in het volgende nr. van Nehalennia. Na de officiële bijeenkomst in de trouwzaal van het stadhuis begaf het gezelschap zich naar het Gravensteen om de in permanente bruikleen ver kregen aanwinsten te aanschouwen. Deze Nehalennia-tentoonstelling draagt ongetwijfeld bij tot de be langstelling voor het Maritiem Museum dat al tot de drukst bezoch te musea van Zeeland behoort. A. Pankow 750 jaar St. Anna ter Muiden Dit jaar is het 750 jaar geleden, dat St. Anna ter Muiden stadsrechten kreeg. Reden genoeg om daar via een uitgebreid evenementenprogramma aan dacht aan te besteden. Onderdelen daarvan zijn inmiddels al achter de rug. Zo is er onder de sprekende titel Wikken en Wegen in de Middel- eeuwse haven van Sluis een aardig boekje verschenen, dat ingaat op de geschiedenis van het stadje. Verder is er de tentoonstelling '8 eeuwen St. Anna ter Muiden'Deze was tot 20 juni te bezichtigen in de Neder lands Hervormde kerk van St. Anna ter Muiden en is nog te bezoeken van 1 juli tot 19 september in het Stadhuis van Sluis. In dezelfde pe- iode (1 juli t/m 23 augustus) is in de Raadskelder van het Stadhuis een tentoonstelling te zien van de Duitse impressionistische schilder Paul Baum, die rond 1900 in St. Anna ter Muiden woonde. Van juni tot en met septem ber exposeert Willem Vermandere in Sint Anna vier beeldhouwwerken, die in de open lucht staan opgesteld. Verder zijn er de komende maanden diverse muziekuitvoeringen, een Vlaam se Kermis en een Bourgondische maal tijd, muzikaal omlijst dooor Vlaamse troubadours Schatten in de bodem! Zeeuwse muntvondsten Het kan zo maar gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld besloten om een paar bouwvallige huisjes te slopen. De ruimte die vrijkomt is bestemd voor nieuwbouw. Met zware machines wor den de fundamenten, kelders en regenputten verwijderd en het puin en ander afval weggevoerd. Het vrijkomende stukje grond wordt, in afwachting van de definitieve be stemming, voorlopig in gebruik ge geven aan iemand, die het onkruidvrij houdt en er wat op verbouwt. Er wordt prei geplant, gewied en ge schoffeld. In de winter is de prei klaar voor consumptie. De grond is doornat vanwege langdurige regenval. Er wordt begonnen met het trekken van de prei. En dan, zo maar, wor den er wat munten gevonden. Er wordt verder gezocht en er komen nog meer munten tevoorschijn; gouden munten. Er ligt een schat in de bodem Het bovenstaande is geen verzinsel. Integendeel zelfs, want zo is het on geveer gegaan bij de schatvondst in Serooskerke in 1966. Dit is een van de bekendste schatvondsten van Neder 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 8