4. DE 18DE-EEUWSE BEERKELDER: AFVAL VAN DE WACHT 4.1 CERAMIEK HHendrikse Het is bij archeologisch onderzoek geen onbekend fenomeen dat de be langrijkste of meest interesante vond sten gedaan worden op de laatste dag van een opgraving, bij voorbeeld op een vrijdagmiddag wanneer iedereen aan het opruimen is voor het komend weekend. Dit feit deed zich ook in Hulst voor. Hoewel het slechts een tweedaags on derzoek betrof kwam de betreffende vondst - een beerput (beerkelder) in het uiterst zuidwestelijke hoekje van de opgravingsput - pas de twee de dag om 15.00 uur aan het licht. De beerput lag haaks op de Lange Bellingstraat, met het stort gat op de rooilijn van de woning. Naast de put werd de fundering van een an der keldertje aangetroffen. De beerput had een lengte van ca. 2.00 m en een breedte van ca. 0.75 m. De nog aanwezige diepte was ca. 1.00 m. De bodem van deze uit ijs— selsteen opgemetselde put bestond uit wit zand; de ijsselstenen hadden een formaat van 180 x 60 x 40 mm. Van de bijbehorende woning werd slechts een miniem gedeelte van de voorgevel aangetroffen. Dat de put- vulling volledig geborgen kon worden is te danken aan de leden van de werkgroep archeologie van de Oudheid kundige Kring "De Vier Ambachten" en de studenten van de PABO uit Middelburg. Materiaal Bij vergelijking van de verschillende vondstcategorieën uit de beerput (zie ook Tabel 4) blijkt dadelijk de gro te hoeveelheid pijpekoppen en -stelen (pijpekoppen 413 stuks). De tweede grote categorie is die van de ceramiek (90 stuks). Opvallend is voorts het grote aantal wijnflessen, nl. 24. De twee metalen voorwerpen kunnen als bijzondere vondst worden aange merkt (zie bijdrage 'Metaal'). Van de 90 stuks ceramiek uit de beer put was slechts een vijftiental ob jecten vrijwel compleet. Van de 90 exemplaren zijn 50 stuks van rood- bakkend aardewerk, overdekt met loodglazuur. Het betreft keukengerei als schalen, kookpotten, steelpannen en melkteilenmaar ook borden met slibdecoratie die we tot het tafelgoed rekenen. Tot dit tafelgoed behoren 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 17