torisch onderzoek heeft Dijkstra aannemelijk gemaakt dat het in 1980 onderzochte gebeente, afkom stig uit het riddergraf in de Koorkerk, toegeschreven dient te worden aan Willem II. Hier is naar mijn idee de kanttekening bij te plaatsen dat indien de sche del pas later beschadigd zou zijn (vergelijk bijvoorbeeld de schedel van zijn grootvader Willem I) het heel wel mogelijk is dat het toch niet Willem II, maar Floris de Voogd betreft. Mevrouw Dhanens heeft op grond van een gedegen kunsthistorisch onderzoek geconclu deerd dat het graf in de Koorkerk dat van Floris de Voogd moet zijn. Laten we tenslotte dr. W.G. Brill, die in de vorige eeuw de Rijmkro niek van Melis Stoke uitgaf, aan het woord: 'Zal ik mijn gevoelens zeggen, zoo acht ik het zeer on zeker, of Koning Willems lijk in West-Friesland wel waarlijk terug gevonden is.' (Rijmkroniek van Melis Stoke, Inleiding, biz. XXXI). Willem of Floris? Wie het weet mag het zeggen. Geraadpleegde literatuur Dhanens, E., 'Het graf van Rooms-Koning Wil lem II en de rol van Jan Gossaert in de weder- uitrusting van de koorkerk te Middelburg in Zeeland', in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschap pen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, jrg. 46, 1985, nr 1. Dijkstra, B.K.S., Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis (Amsterdam 1991). Stoke, Melis, Rijmkroniek (uitgegeven door W.G. Brill), Werken van het Historisch Ge- nootschap gevestigd te Utrecht, Nieuwe Serie no. 40, 1885 (2 din.). MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE De "Burghse schoole" Zaterdag 4 juli werd op een door zon overgoten dag een nieuwe loot aan de Zeeuwse museumstam toege voegd. In Burgh werd een voormalig schoolgebouwtje uit de negentiende eeuw geopend als een klein muse um, waarin naast een afdeling waar in de vm. functie van het oude gebouwtje weer tot leven wordt gebracht, nog twee andere afde lingen aandacht schenken aan het archeologisch monument waaraan Burgh haar naam ontleent, de

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 24