Het boekje is te koop in het Aar- denburgs museum. Ook op het Pro vinciaal Depot voor Bodemvondsten (Balans 17, Middelburg) en via de administratie van Nehalennia is het te verkrijgen (portokosten 1,90). Het feit dat Romeins Aar denburg niet in de handel is, wekt bij de verzamelaars van archeologische literatuur of zelan- dica wellicht nog wat extra begeer te. J.J.B.K. Christ Peters, Grepen uit Vlis- singens verleden: een bundel Vlis- singse archiefsprokkeis (Hulst, Van Geyt Productions, 1992). ISBN 90-5327-022-1. Prijs 57,50. Christ Peters heeft tussen maart 1985 en april 1987 in het blad De Faam/De Vlissinger om de twee weken het Vlissings aandeel in de serie Archiefsprokkeis verzorgd. Van deze archiefsprokkeis is nu onder de naam Grepen uit Vlissin- gens verleden een uitgave in boek vorm verschenen bij Van Geyt Pro ductions te Hulst. Het boek biedt een uitgebreid scala aan gegevens, tekeningen, foto's uit de geschiedenis van Vlissingen. De titel doet eigenlijk in zijn be scheiden opzet wat afbreuk aan wat het boek werkelijk blijkt te zijn. Een gedegen uitgave over de wordingsgeschiedenis van een stad, die zich gekenmerkt heeft door een dynamische ontwikkeling, maar daarvan als keerzijde ook duidelijk de sporen draagt. Een monumentenstad kan men Vlissingen moeilijk noemen. In de hoofdstuk ken 'Ontstaan en ontwikkeling', 'Bestuur', 'Kerk en Maatschappij', 'Straatnamen', 'Verkeer en ver voer', 'Zorgverlening', 'Onderwijs', 'Bedrijven', 'Rampen' en 'Gebou wen en Buitenplaatsen' wordt uit voerig ingegaan op het aan de or de zijnde onderwerp; dikwijls wordt de tekst zeer fraai door een pas sende illustratie aangevuld. Een welgemeende felicitatie voor de samensteller, lid van het be stuur van onze Werkgroep, is dan ook zeker op zijn plaats. B.O. Zeeuwse Studiën 5 en 6 Aan de reeks der Zeeuwse Studiën, overdrukken verzorgd door de Werkgroep Historie en Archeologie, zijn twee deeltjes toegevoegd. Het betreft de nrs. 5 en 6: bekende maar nauwelijks nog te bekomen publicaties van de Middelburgse numismaat jhr. C.A. Rethaan Macaré: Verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinse, Frankische, Brittannische, Noordsche en andere munten (1838) en Tweede Verhande ling over de bij Domburg gevondene Romeinsche, Frankische, Brittan nische en andere munten (1856). We treffen overvloedige numisma tische informatie aanaangevuld met boeiende historische aanteke ningen in de geest van de tijd en fraai gereproduceerde afbeel dingen. De boekjes kosten per set van twee deeltjes 25,-; ze zijn te koop bij het Zeeuws Museum in Middel burg, het Zeeuwsch Genootschap (01180-30347) en de administratie van Nehalennia. Een inlegvel met bestelkaart bij deze aflevering van Nehalennia verschaft nadere infor matie over de wijze van bestellen van deze èn voorgaande Zeeuwse Studiën. J.J.B.K. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG, Gemeentelijk Arche ologisch Museum Marktstraat 18 (01177-1910) Met het oog op de grens. Heden en verleden van de Belgisch-Neder landse grens in West-Zeeuws-Vlaan- deren (t/m 30 september). Schatten in de bodem! De Romein se muntschatten van Aardenburg. (t/m 30 september) 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 28