MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Bestuursmededeling Nederlandse Dialectendag Op 16 maart 1991 werd in de Bra banthallen te 's-Hertogenbosch de eerste Nederlandse Dialecten dag gehouden. De Stichting Neder landse Dialecten (SND) is van plan op 20 maart 1993 de tweede Neder landse Dialectendag te houden, mede wegens het grote succes van de eerste keer. Er zal weer ge bruik worden gemaakt van de Bra banthallen. Meer dan vorig jaar zal de nadruk liggen op de presentatie van de verschillende instituten die zich in Nederland en België bezighou den met dialect- en naamkunde. Ieder instituut zal in de middag uren zijn specialisme(n) kunnen etaleren in één van de zalen van de Brabanthallen. Het accent van de tweede Neder landse Dialectendag zal liggen op 'dialect en schrijven'. In verband hiermee is een dialectschrijfwed strijd voor de verschillende re gio's uitgeschreven door de Stichting Nederlandse Dialecten. Voorts is er op de tweede Neder landse Dialectendag plaats inge ruimd voor een drietal sprekers, 's Middags is er weer een ruime info- en boekenmarkt. In een aparte zaal zal het café-chantant intussen ontspanning brengen met muziek, zang en voordracht in dialecten uit alle windstreken van Nederland en Vlaanderen. Dialect-prijsvraag In het kader van de Nederlandse Dialectendag 1993 op 20 maart 1993 in 's-Hertogenbosch schrijft de Stichting Nederlandse Dialecten een prijsvraag uit voor een ieder die in zijn of haar dialect tek sten (proza of poëzie) vervaardigt. Inzendingen worden beoordeeld door regionale jury's; de geselec teerde teksten worden gepubliceerd in een bundel, die zal worden ge presenteerd tijdens de Dialectendag in 's-Hertogenbosch. In aanmer king komen per inzender maximaal twee gedichten of één kort verhaal met een omvang van niet meer dan drie pagina's A4 (getypt of ge print) ontvangen uiterlijk 15 ok tober 1992. Het werk dient origineel te zijn en niet eerder gepubliceerd te zijn. Inzendingen geschieden onder motto; in een gesloten envelop wordt de eigen naam met adres meegestuurd. Deelnemers zijn vrij in de keuze van hun spellings systeem, wel is het gewenst zo dicht mogelijk bij de algemene spelling van het Nederlands te blijven. Bij de beoordeling zal speciaal gelet worden op de literaire kwa liteit én op de authenticiteit van het gebruikte dialect. De bekroning geschiedt per regio: 1. Friesland 2. Groningen 3. Drenthe en de Stellingwerven 4. Overijssel 5. Gelderland 6. Utrecht, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland 7. Noord-Brabant 8. Limburg (Nederlands en Belgisch) 9. Oost-, West- en Zeeuws- Vlaanderen 10. Antwerpen en (Belgisch) Brabant Inzendingen kunt u richten aan: R. Willemsen Boterzandestraat 15 4521 AS Biervliet Project Zeeuwsch-Vlaanderen Een oude vragenlijst van 1895 Van het P.J. Meertens-Instituut in Amsterdam ontving de vereni ging een bundel vragenlijsten. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 30