ARCHEOLOGISCH NIEUWS 1991 door R.M. van Heeringen Uit: Jaarverslag 1991 van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig' bodem onderzoek, Amersfoort (Kerkstraat 1, 3811 CV; tel 033-634233). Provinciaal archeoloog Zeeland dr. R.M. van Heeringen. Kantoor en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Balans 17, 4331 BL Middelburg; tel. 01180-23732. Algemeen In juli zijn de ongewenste en illega le activiteiten in het Verdronken Land van Zuid-Beveland onder de aandacht gebracht van de coördinator, tevens voorlichter van de Stuurgroep Ooster- schelde, die moet toezien op de nale ving van het betredingsverbod bij laagwater dat verband houdt met de status van staatsnatuurmonument die op 1 januari van dit jaar is ingegaan. Het verscherpte toezicht dat hiervan het gevolg was, heeft geleid tot een duidelijke afname van de clandestiene graverijen. Op 28 oktober is door wethouder mr. J.A.R.M. Douwes de werkgroep stads archeologie van de gemeente Middelburg opgericht. De werkgroep is tot stand gekomen op initatief van de AWN afde ling Zeeland. Zitting hebben vertegen woordigers van het gemeentearchief, gemeentewerkenrijksgebouwendienst AWN, Provinciaal Depot voor Bodem vondsten (PDB) en ROB. De instelling van dergelijke werkgroepen is te zien als een erkenning door de gemeen tes van hun verantwoordelijkheid op dit gebied. Het is echter slechts een eerste stap. Aangezien de aanstelling van stadsarcheologen in Zeeland - gezien het geringe aantal inwoners (ca 350.000) - wel een illusie zal blijven, valt het misschien te overwe gen een soort gemeenschappelijke rege ling in het leven te roepen waarin provincie en gemeentes samenwerken om een archeologischorganisatorisch en financieel draagvlak te vormen voor het uitvoeren van relatief 'klein schalig' stadskernonderzoek in de deelnemende gemeentes. Op 5 december vond het lang verwachte gesprek plaats tussen de gedeputeerde voor cultuur van de provincie, mw. G. de Vries-Hommesen de directeur van de ROB. De provincie heeft de wens te kennen gegeven zich te wil len inspannen voor een verbetering van de archeologische infrastructuur in de provincie waartoe zij, naast de handhaving van de subsidie ten behoeve van de provinciaal archeoloog, een aanvraag van de officiële depot- status bij de minister van WVC rekent en een verkenning van de mogelijkheid het Provinciaal Depot voor Bodemvond sten op korte termijn bij de Zeeuwse Museum Stichting onder te brengen. Monumentenzorg Met het Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) werd in het kader van een in uitvoering zijnde ruilverkaveling overleg ge pleegd over inpassing, of eventueel aankoop van het terrein waarop de vliedberg van Westkerke, gem. Tholen is gelegen. In november werd een reactie gegeven op de tracé-nota en het milieu-effect- rapport betreffende Rijksweg 57 Wal cheren. Een aanvullend veldonderzoek in één van de archeologisch rijkste gebieden van Zeeland is hier drin gend gewenst. Regelmatig werden - voornamelijk van uit het Provinciaal Depot voor Bodem vondsten in Middelburg - adviezen gegeven aan en vragen beantwoord van particulieren en instellingen waaronder gemeentes en het Consu lentschap NBLF in Goes over zaken verband houdend met de monumenten zorg. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 22