en een zavellaag van in totaal ca 5 0 cm dikte bevond zich een puinlaag. De puinlaag bestond uit halfgebakken baksteen. Te zamen met een eerder door de eigenaar aangetroffen funda MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP Provinciaal Depot op Monumentendag Zaterdag 12 september werd weer de Open Monumentendag gehouden. Een bijzonderheid dit jaar was, dat de officiële opening (vrijdag 11 septem ber) plaatsvond in Middelburg. Het Provinciaal Depot voor Bodem vondsten (redactieadres van Nehalen- nia) was voor de tweede keer openge steld op de Monumentendag. In 1991 trok het Depot ongeveer 500 bezoe kers; in 1992 730! Het totale bezoe kersaantal in Middelburg bedroeg on geveer 17.500, aldus een opgave van de gemeente. J.J.B.K. Historische maquette Veere anno 1813 Sinds 1988 is in het Veerse gemeente archief een tiental vrijwilligers werk zaam, dat onderzoek doet naar de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Veere. Het onderzoek is in een zoda nig stadium dat met de beschikbare gegevens een betrouwbare historische plattegrond van Veere gemaakt kan worden. Om de resultaten van dit huizenproject op een aantrekkelijke manier aanschouwelijk te maken, werd door leden van deze groep en de ge meentearchivaris geopperd om van de situatie omstreeks 1813 een schaal model te maken. Onderzoek leerde dat van diverse steden historische maquettes bestaan. Voorbeelden hier van zijn o.a. 's-HertogenboschMaas tricht, Geertruidenberg en Bergen op Zoom. Bij twee maquettes kon men gebruik maken van de in 1672 en 1747 door de Franse militaire mo delbouwers geconstrueerde modellen. Deze worden bewaard op de zolder van de Dome des Invalides te Parijs. Voor de Bossche maquette b.v. is ment kan hier gedacht worden aan de plaats v$n een veldoven. De steen- maat, lengte 29 tot 30 cm, dateert de oven ruwweg in de 14e eeuw. HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Begin van een zonnige en drukke mo- numen tendog gebruik gemaakt van historisch onder zoek door een bouwhistorica. Het streven is een maquette te rea liseren naar het Bossche model. De uitgangspunten voor een Veerse ma quette zijn dan ook de volgende: 1. Van ieder pand moet een zo gede tailleerd mogelijke beschrijving voor handen zijn. 2. De historische betrouwbaarheid moet optimaal zijn. 3De maquette moet voor diverse doel einden kunnen worden gebruikt: educa tie (concreet stadsbeeld m.b.t. onder wijsprojecten) restauratie/stadsver nieuwing (betrouwbare reconstructie van de historische bebouwing) en recreatie (aantrekkelijk tentoonstel lingsobject) Momenteel is een andere groep vrij- 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 28